Urodzinowa Biba Boffo - BlackBox 3City

Urodzinowa Biba Boffo

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 20

W tym

9
11

Larp popro­wa­dzo­no na:

“I belie­ve the­re are two ways of wri­ting novels. One is mine, making a sort of musi­cal come­dy witho­ut music and igno­ring real life altogether”

- P.G. Wodehouse

Opis

Cyril (Bof­fo) Bof­fin­gham świę­tu­je swo­je uro­dzi­ny w wiel­kim sty­lu. Zapro­sił całą śmie­tan­kę z Klu­bu Trut­niów i innych faga­sów, aby pomo­gli mu uczcić tę oka­zję. Nie­ste­ty, na liście gości zawsze uda­je się wśli­zgnąć kil­ku nie­chęt­nie widzia­nym łobu­zom i jed­nej lub dwóm prze­bie­głym ciot­kom. No i jesz­cze ta uciąż­li­wa drob­nost­ka… Cyryl musi w cią­gu naj­bliż­szych 12 mie­się­cy się oże­nić, aby odzie­dzi­czyć rodzin­ny majątek.

Akcja gry toczy się w Tudle­igh Hall, oka­za­łej rezy­den­cji rodzi­ny Bof­fin­gha­mów, pod­czas obcho­dów 24 uro­dzin przy­szłe­go spad­ko­bier­cy for­tu­ny Cyry­la Bof­fin­gha­ma. Jest rok 1920 i więk­szość posta­ci to repre­zen­tan­ci wyż­szych klas lon­dyń­skiej socje­ty. Ton lar­pu jest bez­tro­ski i nie spo­dzie­waj się, że two­ją postać spo­tka cokol­wiek gor­sze­go, niż nie­wy­god­ne zarę­czy­ny lub duża daw­ka towa­rzy­skiej sia­ry w sty­lu epo­ki. Klub trut­niów zabra­nia swo­im człon­kom zry­wać zarę­czyn… Acz­kol­wiek nie zabra­nia tego ich narzeczonym.

Miłość. Głu­pie żar­ty. Pie­nią­dze. Mło­dzi ludzie mają­cy zbyt wie­le cza­su. Odro­bi­na prze­mo­cy. Zna­czą­ce spoj­rze­nia. Tego wła­śnie możesz spo­dzie­wać się na tej grze.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­ju nawią­zu­ją­cym do epo­ki (lata 20te XX w, wyż­sze kla­sy bry­tyj­skie­go spo­łe­czeń­stwa) oraz ade­kwat­nym do odkry­wa­nej postaci.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.