Konwencja: lata 20-te XX w.

  • Praczki

    Praczki

    Larp Pracz­ki to histo­ria o sze­ściu kobie­tach wal­czą­cych o rów­no­upraw­nie­nie na począt­ku pol­skie­go ruchu eman­cy­pa­cyj­ne­go w XIX w.Mie­siąc temu ich lider­ka, Maria Caba­ła, zosta­ła aresz­to­wa­na. Jej rolę prze­ję­ła Józe­fa Żmu­da. Kobie­ty zbie­ra­ją się w cza­sie pra­cy, by zapla­no­wać uwol­nie­nie Marii. W fabry­ce obser­wu­je je jed­nak nad­zor­ca – Mści­sław Rosik – męż­czy­zna, któ­ry wyda­je się czer­pać…

  • Dom świateł i cieni

    Dom świateł i cieni

    Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi bohaterów. Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wyda­wa­ło…