Dom świateł i cieni - BlackBox 3City

Dom świateł i cieni

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

W połu­dnio­wo-wschod­niej Anglii w hrab­stwie Essex znaj­du­je się wyspa Foul­ness. Czy to przez nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki atmos­fe­rycz­ne, czy też przez przy­gnę­bia­ją­cą aurę, jest ona prak­tycz­nie nie­za­miesz­ka­na. Ląd ota­cza ciem­na i nie­prze­nik­nio­na woda. Jedy­nym spo­so­bem aby dostać się na wyspę jest dro­ga Bro­om­way, któ­ra znaj­du­je się na morzu i moż­na ją przejść tyl­ko w cza­sie odpły­wu, a przy­pływ zasko­czył już wie­lu, któ­rzy nigdy nie wró­ci­li do swo­ich domów. Zie­mia opa­no­wa­na jest przez tra­wy, koły­sa­ne podmu­cha­mi wia­tru. Czło­wiek koeg­zy­stu­je z natu­rą, któ­ra jest wład­czy­nią życia i śmierci.

Opis

Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi bohaterów.

Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wyda­wa­ło się ide­al­ne do prze­pro­wa­dza­nia testów bro­ni — odda­lo­ne od więk­szych osad, oto­czo­ne wodą, ciszą i spo­ko­jem. Aby uspraw­nić komu­ni­ka­cję z wyspą, woj­sko w 1922 roku zaczę­ło budo­wę mostu…

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach sty­li­zo­wa­nych na lata 20-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.