Strona główna » Larpy » Dom świateł i cieni

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

W połud­niowo-wschod­niej Anglii w hrab­st­wie Essex zna­j­du­je się wys­pa Foul­ness. Czy to przez niesprzy­ja­jące warun­ki atmos­fer­yczne, czy też przez przygnębi­a­jącą aurę, jest ona prak­ty­cznie nieza­mieszkana. Ląd otacza ciem­na i nieprzenikniona woda. Jedynym sposobem aby dostać się na wyspę jest dro­ga Broomway, która zna­j­du­je się na morzu i moż­na ją prze­jść tylko w cza­sie odpły­wu, a przypływ zaskoczył już wielu, którzy nigdy nie wró­cili do swoich domów. Ziemia opanowana jest przez trawy, kołysane pod­mucha­mi wia­tru. Człowiek koegzys­tu­je z naturą, która jest wład­czynią życia i śmierci.

Opis

Larp opowia­da o tajem­ni­cach i relac­jach rodziny Vass, żyjącej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapowiedzianych i nieza­powiedzianych goś­ci. Wys­pa przepełniona jest mag­iczny­mi siła­mi, które nieroz­er­wal­nie przeplata­ją się z losa­mi bohaterów.

Jed­nak każdy ład musi kiedyś zostać narus­zony. Właśnie w taki sposób niek­tórzy mieszkań­cy wyspy trak­towali pojaw­ie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miejsce wydawało się ide­alne do przeprowadza­nia testów broni — odd­alone od więk­szych osad, otoc­zone wodą, ciszą i spoko­jem. Aby usprawnić komu­nikację z wyspą, wojsko w 1922 roku zaczęło budowę mostu…

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie na grę w stro­jach styl­i­zowanych na lata 20-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry