Mansfield with Monsters - BlackBox 3City

Mansfield with Monsters

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

5
5
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

“(…) A fren­zy posses­sed the earth: I felt that the earth was drowning
In a bub­bling cavern of spa­ce. I alone
Smal­ler than the smal­lest fly–was ali­ve and terrified.
Then for what reason I know not, I beca­me triumphant
“Well, kill me!” I cried and ran out into the open (…).”

- “The Storm”, K. Mansfield

Opis

​Akcja lar­pu roz­gry­wa się w nowo­ze­landz­kim mie­ście Wel­ling­ton, tuż po zakoń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej. Nie wszyst­ko jest jed­nak w porząd­ku. Świat pogrą­żo­ny jest w epi­de­mii spe­cy­ficz­nej “gry­py”. Tak zwa­na „haitań­ska gry­pa” nie tyl­ko dzie­siąt­ku­je popu­la­cję, ale ci, któ­rzy umie­ra­ją na tę cho­ro­bę… Jakiś czas potem oży­wa­ją w spo­twor­nia­łej for­mie, gorą­co pra­gnąc ludz­kie­go mię­sa. Rząd wpro­wa­dził środ­ki nad­zwy­czaj­ne – szko­ły, teatry i inne miej­sca, w któ­rych gro­ma­dzi się duża licz­ba ludzi, zosta­ły zamknię­te, żyw­ność jest racjo­no­wa­na i obo­wią­zu­je godzi­na poli­cyj­na. Mimo to ci, któ­rzy mają środ­ki, nadal mogą żyć wygodnie. 

Muszą tyl­ko pamię­tać o zakra­to­wa­niu drzwi i okien.

Nie nale­ży więc pozwa­lać, aby przy­gnę­biał nas fakt, że zmar­li powra­ca­ją do życia wbrew samym pra­wom natu­ry! Wie­lu zamoż­nych miesz­kań­ców mia­sta robi wszyst­ko, co w ich mocy, aby żyć tak, jak­by apo­ka­lip­sa nie cze­ka­ła ich za pro­giem. W duchu odważ­ne­go sprze­ci­wu dok­tor i pani Har­ry Young wyda­ją więc ele­ganc­kie przy­ję­cie dla kil­ku swo­ich naj­bliż­szych przyjaciół.

Tytuł oraz sam larp nawią­zu­ją do popu­lar­nych w epo­ce wojen­nej opo­wie­ści gro­zy nowo­ze­landz­kiej pisar­ki, Kath­le­en Mans­field. Jest to lek­ki, pul­po­wy larp kame­ral­ny, mało obcią­żo­ny mecha­ni­ka­mi, śred­nio rela­cja­mi i moc­no klimatem.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­ju nawią­zu­ją­cym do epo­ki (lata 20te XX w, wyż­sze kla­sy spo­łe­czeń­stwa Impe­rium Bry­tyj­skie­go) oraz ade­kwat­nym do odkry­wa­nej postaci.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.