Dinner for Amateur Mind Readers - BlackBox 3City

Dinner for Amateur Mind Readers

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The most disap­po­in­ting thing abo­ut lear­ning telepathy
is fin­ding out how boring people real­ly are.”

- Tefe­ri, fourth level stu­dent, Tola­rian Academy.

Opis

Dwie rodzi­ny, któ­re zaraz sta­ną się sobie bli­skie dzię­ki mał­żeń­stwo dwoj­ga mło­dych ludzi, spo­ty­ka­ją się po raz pierw­szy. Atmos­fe­ra szyb­ko sta­je się nie­zręcz­na, ponie­waż każ­da z zapro­szo­nych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ciaż wszy­scy potra­fią zablo­ko­wać swo­je umy­sły przed cał­ko­wi­tym oddczy­ta­niem, zawsty­dza­ją­ce fak­ty doty­czą­ce każ­de­go z gości nie­uchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su świa­tło dzienne.

Że też zawsze coś się wymsknie…

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.