Strona główna » Larpy » Dinner for Amateur Mind Readers

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 2 — 20

Larp poprowad­zono na:

“The most dis­ap­point­ing thing about learn­ing telepathy
is find­ing out how bor­ing peo­ple real­ly are.”

- Teferi, fourth lev­el stu­dent, Tolar­i­an Academy.

Opis

Dwie rodziny, które zaraz staną się sobie bliskie dzię­ki małżeńst­wo dwo­j­ga młodych ludzi, spo­tyka­ją się po raz pier­wszy. Atmos­fera szy­bko sta­je się niezręcz­na, ponieważ każ­da z zapros­zonych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ci­aż wszyscy potrafią zablokować swo­je umysły przed całkow­itym odd­czy­taniem, zaw­sty­dza­jące fak­ty doty­czące każdego z goś­ci nieuchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su światło dzienne.

Że też zawsze coś się wymsknie…

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry