Sokrates

Autor/rzy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: kome­dia oby­cza­jo­wa

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sta­ry dow­cip mówi, że Pie­kło jest miej­scem, gdzie poli­cjan­ta­mi są Niem­cy, sze­fa­mi kuch­ni Bry­tyj­czy­cy, mecha­ni­ka­mi Fran­cu­zi, kochan­ka­mi Szwaj­ca­rzy, a wszyst­ko zarzą­dza­ne jest przez Wło­chów. Jak więc nazwać seg­ment w aka­de­mi­ku, gdzie gra­fik sprzą­ta­nia ukła­da Hisz­pan, obia­dy gotu­je Szwed (życzy ktoś śle­dzi­ka w tru­skaw­kach?), kawę robi Anglik, a wszyst­kim pró­bu­je zarzą­dzać pol­ski stu­dent?…

Opis

Sokra­tes to poli­tycz­nie nie­po­praw­na jeep­for­mo­wa kome­dia, opie­ra­ją­ca się na bez­czel­nych ste­reo­ty­pach. Wyma­ga­ne poczu­cie humo­ru, dystans do świa­ta i umie­jęt­ność śmia­nia się nie tyl­ko z innych, ale też z samych sie­bie. Gra z aktyw­nym uczest­nic­twem publicz­no­ści.

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.