BlackBox No.02 — Wymieńcy i Cyloni

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 14.12.2014 r. godz. 17:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Sokrates

Wstęp wol­ny.

Olimpic Carrier

Cena bile­tu 10 zł.