Olimpic Carrier - BlackBox 3City

Olimpic Carrier

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15 — 19

Larp popro­wa­dzo­no na:

Cylo­ni zosta­li stwo­rze­ni przez człowieka.
Zbun­to­wa­li się.
Ewoluowali.
Wyglą­da­ją i czu­ją jak ludzie.
I mają plan.

Minę­ło jedy­nie sześć dni, odkąd świat się skoń­czył. Zagła­da dwu­na­stu kolo­nii Kobo­lu i panicz­na uciecz­ka resz­tek ludz­ko­ści wyda­ją się już tyl­ko mgli­stym wspo­mnie­niem. Sześć dni, 237 sko­ków z pręd­ko­ścią ponadświetlną.

Przez ostat­nie dni Flo­ta ludz­ko­ści była ata­ko­wa­na regu­lar­nie co 33 minu­ty. Sche­mat zawsze był ten sam: skok do nowe­go sys­te­mu, Galac­ti­ca roz­sta­wia patro­le. Potem ner­wo­we ocze­ki­wa­nie, połą­czo­ne z wpa­try­wa­niem się w zega­rek. A po tym chwi­la fał­szy­wej nadziei, że cylo­ni jed­nak się nie poja­wią. Ale oni zawsze się poja­wia­li. Flo­ta wyko­ny­wa­ła awa­ryj­ny skok i wszyst­ko zaczy­na­ło się od początku.

Tym razem jed­nak sta­ło się ina­czej. Wasz sta­tek, Olym­pic Car­rier, nie zna­lazł się w tym samym miej­scu, co resz­ta Flo­ty. Jakimś dziw­nym zrzą­dze­niem losu wysko­czy­li­ście gdzieś pośrod­ku niczego.

I to był dopie­ro począ­tek kłopotów…

Opis

Larp odby­wa się na zagu­bio­nym w prze­strze­ni stat­ku pasa­żer­skim Olym­pic Car­rier. Gra­cze pod pre­sją cza­su i oko­licz­no­ści pro­wa­dzą mię­dzy sobą śledz­two i pró­bu­ją prze­trwać poja­wia­ją­ce się zagro­że­nia. Wyma­ga­ne wcze­śniej­sze zgło­sze­nia. Ofe­ru­je­my pomoc przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów, ale jest też moż­li­wość gry w neu­tral­nym współ­cze­snym ubiorze. 

Lista postaci

Kapi­tan John Wil­ner Dowód­ca Olym­pic Car­rier (uwa­ga: trud­na rola). Twar­dy i bez­względ­ny dowód­ca okrę­tu. Służ­bi­sta w każ­dym calu. W mło­do­ści ze wzglę­dów zdro­wot­nych nie został dopusz­czo­ny do Aka­de­mii Woj­sko­wej. Teraz na zało­dze odre­ago­wu­je swo­je nie­po­wo­dze­nia. Mun­dur cywilny Pierw­szy ofi­cer Ana Tan­bergzastęp­czy­ni i wie­lo­let­nia przy­ja­ciół­ka kapi­ta­na. Sta­no­wi jego prze­ci­wień­stwo. Tam gdzie to moż­li­we podej­mu­je się media­cji z zało­gą i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Odpo­wia­da za kom­fort i kon­tak­ty z pasa­że­ra­mi. Mun­dur cywilny. Andrew Smithmecha­nik, odrzut flo­ty. Pierw­sze­go mecha­ni­ka prze­nie­sio­no na Galac­ti­cę, pozo­sta­wia­jąc Andrew napra­wy na Olym­pic Car­rie­rze. Na szczę­ście Olym­pic jest nowym okrę­tem, któ­ry nie psu­je się tak czę­sto, jak ma to miej­sce w wypad­ku star­szych okrę­tów. Kobie­ciarz, hazar­dzi­sta i alko­ho­lik. Mun­dur cywil­ny lub kom­bi­ne­zon mechanika. Tom Wattsnawi­ga­tor (uwa­ga: ta postać wyma­ga pew­nych zdol­no­ści mate­ma­tycz­nych). Tech­nicz­ny geniusz. Tro­chę ode­rwa­ny od rze­czy­wi­sto­ści, za to nie­za­stą­pio­ny w swo­jej roli. [Tom wła­ści­wie jest sza­lo­ny. Sły­szy muzy­kę, widzi rze­czy.]Mun­dur cywilny. Cato Moring – ofi­cer łącz­no­ści – i to chy­ba jedy­ne, do cze­go się nada­je. Jego ambit­nym pla­nem na życie mia­ło być dosta­nie się do Aka­de­mii Woj­sko­wej, zdo­by­cie kwa­li­fi­ka­cji radiow­ca, prze­sie­dze­nie 30 lat służ­by bez­piecz­nie przy kom­pu­te­rach łącz­no­ści, a potem dostat­nie życie w jed­nej z boga­tych kolo­nii za eme­ry­tu­rę ofi­cer­ską i mun­du­ro­we. Nie­ste­ty, wbrew jego pla­nom świat nagle się skoń­czył. Mun­dur cywilny Tal­bor Gummsszef ochro­ny. Były mari­ne, obec­nie na eme­ry­tu­rze. Odpo­wia­da za bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów na pokła­dzie Olym­pic Car­rier. Pocho­dzi z Gem­me­non. Reli­gij­ny i pro­sto­dusz­ny czło­wiek z ogrom­nym auto­ry­te­tem wśród zało­gi i pasa­że­rów. Mun­dur cywil­ny lub sty­li­za­cja “ochro­niarz”. Dok­tor Amo­rakpostać wspo­mnia­na w seria­lu. Nauko­wiec pra­cu­ją­cy w Mini­ster­stwie Obro­ny 12 Kolo­nii. Spe­cja­li­sta w zakre­sie obron­no­ści, wyspe­cja­li­zo­wa­ny w tech­ni­kach kom­pu­te­ro­wych. Posia­da rów­nież pod­sta­wo­wą wie­dzę w zakre­sie więk­szo­ści aspek­tów tech­no­lo­gicz­nych. Twier­dził, że posia­da waż­ne infor­ma­cje na temat infil­tra­cji ludzi przez maszy­ny. Postać wyma­ga­ją­ca pew­nej zna­jo­mo­ści BSG. Dok­tor – chi­rurg Aga­tha Welshspe­cja­list­ka z zakre­su medy­cy­ny, bli­ska (i zaufa­na) oso­ba dok­to­ra Amo­ra­ka. Miła, uśmiech­nię­ta kobie­ta goto­wa zawsze nieść pomoc każ­de­mu potrze­bu­ją­ce­mu. Krą­żą pogło­ski o roman­sie pomię­dzy nią a dok­to­rem. Ale kto by wie­rzył w plot­ki? Atry­bu­ty leka­rza, np. tor­ba lekar­ska, kitel, aptecz­ka lub stetoskop. Pro­fe­sor Dra­ke Bogartpry­wat­ny psy­cho­log, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność na Capri­ce. W trak­cie powro­tu z podró­ży służ­bo­wej. Dobry obser­wa­tor ludz­kich zacho­wań. Dok­tor Igna­tius Mil­wereks­cen­trycz­ny jego­mość, poszu­ki­wacz zagi­nio­nych kul­tur. W szcze­gól­no­ści obrał sobie za cel Trzy­na­stą Kolo­nię, Zie­mię. W swo­ich publi­ka­cjach nauko­wych dąży do oba­le­nia mitu ist­nie­nia Zie­mi jako osob­nej kolo­nii, nada­jąc jej raczej rys mitycz­ne­go Olim­pu. Depu­to­wa­ny Wil­liam Smithrepre­zen­tant Capri­ki na Dwu­na­stu Kolo­niach. Uwa­ża, że w obec­nej sytu­acji decy­zje powin­ny być podej­mo­wa­ne kolek­tyw­nie przez ludzi, a nie przez jed­nost­kę. Ma swo­ich poplecz­ni­ków wśród cywi­li, któ­rych reprezentuje. Wska­za­ny garnitur. Ale­xan­dra Hig­ginspoli­cjant­ka. Już pod­czas pierw­sze­go kry­zy­su na pokła­dzie zaczę­ła machać odzna­ką na pra­wo i lewo, pró­bu­jąc wty­kać nos w nie swo­je spra­wy. Atry­but poli­cjan­ta – odzna­ka, legi­ty­ma­cja lub kajdanki. Iza­ak Hookehan­dlo­wiec. Ma w ładow­niach kil­ka­set sztuk deli­kat­ne­go sprzę­tu gór­ni­cze­go, któ­ry miał zostać sprze­da­ny na Capri­ce. Podró­żu­je w kom­pa­nii Gru­ne­ra Thorn’a, czło­wie­ka któ­ry odpo­wia­da za stan tech­nicz­ny tego sprzę­tu. Atry­bu­ty han­dlow­ca np. koszu­la + kra­wat, nese­ser lub teczka. Gru­ner Thorntech­nik w fir­mie zaj­mu­ją­cej się pro­duk­cją maszyn gór­ni­czych. Spra­wia wra­że­nie oso­by z kry­mi­nal­ną prze­szło­ścią. Karen Gard­ner – kor­po­ra­cyj­na łącz­no­ścio­wiec (uwa­ga: postać wyma­ga pew­nych zdol­no­ści mate­ma­tycz­nych). Pra­cow­ni­ca pry­wat­nej kor­po­ra­cji z Sagit­ta­ron, wysła­na służ­bo­wo na Capri­kę. Wska­za­na sty­li­za­cja kor­po”. Juliett Irvingkor­po­ra­cyj­na spe­cja­list­ka PR. Pomi­mo znisz­cze­nia 12 Kolo­nii wciąż pozo­sta­je wier­na swo­jej kor­po­ra­cji. Nie przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że świat, jaki zna­ła, się skoń­czył. Wska­za­na sty­li­za­cja „kor­po”. Iran Maserthanar­chi­sta. Oby­wa­tel Sagit­ta­ron, od począt­ku podró­ży gło­śno opo­wia­da się za opusz­cze­niem Flo­ty i rusze­niem wła­sną dro­gą. Twier­dzi, że Flo­ta jest rzą­dzo­na przez woj­sko­wą dyk­ta­tu­rę a kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji 12 Kolo­nii jest tyl­ko pró­bą zamy­dle­nia oczu. Mar­ker Cast­ner – dzien­ni­karz. Mąci­wo­da, wszę­dzie szu­ka­ją­cy sen­sa­cji. Goto­wy prze­han­dlo­wać wła­sną mat­kę za dobry mate­riał. Na tym eta­pie wła­ści­wie nie inte­re­su­je go już praw­da, a raczej to, jak moż­na nią mani­pu­lo­wać. Atry­bu­ty dzien­ni­ka­rza: dyk­ta­fon, notat­nik, legi­ty­ma­cja pra­so­wa, apa­rat, kame­ra, mikro­fon. Mile widzia­na oso­ba, któ­ra chcia­ła­by robić zdję­cia lub krę­cić film.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.