Strona główna » Larpy » Olimpic Carrier

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15 — 19

Larp poprowad­zono na:

Cyloni zostali stworzeni przez człowieka.
Zbun­towali się.
Ewoluowali.
Wyglą­da­ją i czu­ją jak ludzie.
I mają plan.

Minęło jedynie sześć dni, odkąd świat się skończył. Zagła­da dwu­nas­tu kolonii Kobolu i pan­icz­na uciecz­ka resztek ludzkoś­ci wyda­ją się już tylko mglistym wspom­nie­niem. Sześć dni, 237 skoków z pręd­koś­cią ponadświetlną.

Przez ostat­nie dni Flota ludzkoś­ci była atakowana reg­u­larnie co 33 min­u­ty. Schemat zawsze był ten sam: skok do nowego sys­te­mu, Galac­ti­ca rozstaw­ia pat­role. Potem ner­wowe oczeki­wanie, połąc­zone z wpa­try­waniem się w zegarek. A po tym chwila fałszy­wej nadziei, że cyloni jed­nak się nie pojaw­ią. Ale oni zawsze się pojaw­iali. Flota wykony­wała awaryjny skok i wszys­tko zaczy­nało się od początku.

Tym razem jed­nak stało się inaczej. Wasz statek, Olympic Car­ri­er, nie znalazł się w tym samym miejs­cu, co resz­ta Flo­ty. Jakimś dzi­wnym zrządze­niem losu wyskoczyliś­cie gdzieś pośrod­ku niczego.

I to był dopiero początek kłopotów…

Opis

Larp odby­wa się na zagu­bionym w przestrzeni statku pasażer­skim Olympic Car­ri­er. Gracze pod presją cza­su i okolicznoś­ci prowadzą między sobą śledzt­wo i próbu­ją przetr­wać pojaw­ia­jące się zagrożenia.

Wyma­gane wcześniejsze zgłoszenia. Ofer­u­je­my pomoc przy kom­ple­towa­niu stro­jów, ale jest też możli­wość gry w neu­tral­nym współczes­nym ubiorze.

Lista postaci

Kap­i­tan John Wilner Dowód­ca Olympic Car­ri­er (uwa­ga: trud­na rola). Twardy i bezwzględ­ny dowód­ca okrę­tu. Służbista w każdym calu. W młodoś­ci ze względów zdrowot­nych nie został dopuszc­zony do Akademii Wojskowej.
Ter­az na załodze odreagowu­je swo­je niepowodzenia.
Mundur cywilny

Pier­wszy ofi­cer Ana Tan­bergzastępczyni i wielo­let­nia przy­jaciół­ka kap­i­tana. Stanowi jego prze­ci­wieńst­wo. Tam gdzie to możli­we pode­j­mu­je się medi­acji z załogą i rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Odpowia­da za kom­fort i kon­tak­ty z pasażerami.
Mundur cywilny.

Andrew Smithmechanik, odrzut flo­ty. Pier­wszego mechani­ka prze­nie­siono na Galac­ticę, pozostaw­ia­jąc Andrew naprawy na Olympic Car­ri­erze. Na szczęś­cie Olympic jest nowym okrętem, który nie psu­je się tak częs­to, jak ma to miejsce w wypad­ku starszych okrętów. Kobiecia­rz, haz­ardzista i alkoholik.
Mundur cywilny lub kom­bine­zon mechanika.

Tom Wattsnaw­iga­tor (uwa­ga: ta postać wyma­ga pewnych zdol­noś­ci matem­aty­cznych). Tech­niczny geniusz. Trochę oder­wany od rzeczy­wis­toś­ci, za to nieza­stą­pi­ony w swo­jej roli. [Tom właś­ci­wie jest sza­lony. Słyszy muzykę, widzi rzeczy.]Mundur cywilny.

Cato Mor­ing – ofi­cer łącznoś­ci – i to chy­ba jedyne, do czego się nada­je. Jego ambit­nym planem na życie miało być dostanie się do Akademii Wojskowej, zdoby­cie kwal­i­fikacji radiow­ca, prze­siedze­nie 30 lat służ­by bez­piecznie przy kom­put­er­ach łącznoś­ci, a potem dostat­nie życie w jed­nej z bogatych kolonii za emery­turę ofi­cer­ską i mundurowe. Nieste­ty, wbrew jego planom świat nagle się skończył.
Mundur cywilny

Tal­bor Gummsszef ochrony. Były marine, obec­nie na emery­turze. Odpowia­da za bez­pieczeńst­wo pasażerów na pokładzie Olympic Car­ri­er. Pochodzi z Gem­menon. Religi­jny i pros­to­duszny człowiek z ogrom­nym auto­ry­tetem wśród zało­gi i pasażerów.
Mundur cywilny lub styl­iza­c­ja “ochro­niarz”.

Dok­tor Amorakpostać wspom­ni­ana w seri­alu. Naukowiec pracu­ją­cy w Min­is­terst­wie Obrony 12 Kolonii. Spec­jal­ista w zakre­sie obron­noś­ci, wyspec­jal­i­zowany w tech­nikach kom­put­erowych. Posi­a­da również pod­sta­wową wiedzę w zakre­sie więk­szoś­ci aspek­tów tech­no­log­icznych. Twierdz­ił, że posi­a­da ważne infor­ma­c­je na tem­at infil­tracji ludzi przez maszyny.
Postać wyma­ga­ją­ca pewnej zna­jo­moś­ci BSG.

Dok­tor – chirurg Agatha Welshspec­jal­ist­ka z zakre­su medy­cyny, bliska (i zau­fana) oso­ba dok­to­ra Amora­ka. Miła, uśmiech­nię­ta kobi­eta gotowa zawsze nieść pomoc każde­mu potrze­bu­jące­mu. Krążą pogłos­ki o roman­sie pomiędzy nią a dok­torem. Ale kto by wierzył w plotki?
Atry­bu­ty lekarza, np. tor­ba lekars­ka, kitel, aptecz­ka lub stetoskop.

Pro­fe­sor Drake Bog­a­rtpry­wat­ny psy­cholog, prowadzą­cy dzi­ałal­ność na Caprice. W trak­cie powro­tu z podróży służbowej. Dobry obser­wa­tor ludz­kich zachowań.

Dok­tor Ignatius Mil­w­ereks­cen­tryczny jego­mość, poszuki­wacz zagin­ionych kul­tur. W szczegól­noś­ci obrał sobie za cel Trzy­nastą Kolonię, Ziemię. W swoich pub­likac­jach naukowych dąży do obale­nia mitu ist­nienia Zie­mi jako osob­nej kolonii, nada­jąc jej raczej rys mity­cznego Olimpu.

Deputowany William Smithreprezen­tant Capri­ki na Dwu­nas­tu Kolo­ni­ach. Uważa, że w obec­nej sytu­acji decyz­je powin­ny być pode­j­mowane kolek­ty­wnie przez ludzi, a nie przez jed­nos­tkę. Ma swoich popleczników wśród cywili, których reprezentuje.
Wskazany garnitur.

Alexan­dra Hig­ginspolic­jan­t­ka. Już pod­czas pier­wszego kryzy­su na pokładzie zaczęła machać odz­naką na pra­wo i lewo, próbu­jąc wtykać nos w nie swo­je sprawy.
Atry­but polic­jan­ta – odz­na­ka, legi­t­y­mac­ja lub kajdanki.

Iza­ak Hookehand­lowiec. Ma w ład­ow­n­i­ach kilka­set sztuk delikat­nego sprzę­tu gór­niczego, który miał zostać sprzedany na Caprice. Podróżu­je w kom­panii Grunera Thorn’a, człowieka który odpowia­da za stan tech­niczny tego sprzętu.
Atry­bu­ty hand­low­ca np. koszu­la + krawat, neseser lub teczka.

Gruner Thorntech­nik w fir­mie zaj­mu­jącej się pro­dukcją maszyn gór­niczych. Spraw­ia wraże­nie oso­by z krymi­nal­ną przeszłoś­cią.

Karen Gard­ner – kor­po­ra­cyj­na łącznoś­ciowiec (uwa­ga: postać wyma­ga pewnych zdol­noś­ci matem­aty­cznych). Pra­cown­i­ca pry­wat­nej kor­po­racji z Sagit­taron, wysłana służbowo na Caprikę.
Wskazana styl­iza­c­ja kor­po”.

Juli­ett Irv­ingkor­po­ra­cyj­na spec­jal­ist­ka PR. Pomi­mo zniszczenia 12 Kolonii wciąż pozosta­je wier­na swo­jej kor­po­racji. Nie przyj­mu­je do wiado­moś­ci, że świat, jaki znała, się skończył.
Wskazana styl­iza­c­ja „kor­po”.

Iran Maserthanar­chista. Oby­wa­tel Sagit­taron, od początku podróży głośno opowia­da się za opuszcze­niem Flo­ty i rusze­niem włas­ną drogą. Twierdzi, że Flota jest rząd­zona przez wojskową dyk­taturę a kul­ty­wowanie trady­cji 12 Kolonii jest tylko próbą zamy­dle­nia oczu.

Mark­er Cast­ner – dzi­en­nikarz. Mąci­wo­da, wszędzie szuka­ją­cy sen­sacji. Gotowy prze­hand­lować włas­ną matkę za dobry mate­ri­ał. Na tym etapie właś­ci­wie nie intere­su­je go już praw­da, a raczej to, jak moż­na nią manipulować.
Atry­bu­ty dzi­en­nikarza: dyk­ta­fon, notat­nik, legi­t­y­mac­ja pra­sowa, aparat, kam­era, mikro­fon. Mile widziana oso­ba, która chci­ała­by robić zdję­cia lub krę­cić film.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry