Strona główna » Ludzie » Pawłowicz Ida

Pawłowicz Ida

Przy­je­cha­ła z Wro­cła­wia, gdzie w sto­wa­rzy­sze­niu AR Argos pra­co­wa­ła m.in. nad lar­pa­mi z serii Geas. Ostat­nio zaj­mo­wa­ła się logi­sty­ką Col­le­ge of Wizar­dry na Zam­ku Czo­cha. W wol­nym cza­sie poma­ga rów­nież na pla­nach fil­mo­wych (Conan the Cim­me­rian – short movie, Real Life Raid). Odpo­wia­dać będzie za logi­sty­kę nasze­go projektu.

Przewiń do góry