Zimowe noce - BlackBox 3City

Zimowe noce

Pamię­tam zawsze, że nie jestem tyl­ko sobą,
jestem czymś wię­cej niż tyl­ko mną samym.
Jestem moim ojcem, moją mat­ką, jestem ich krwią,
mam w sobie ich miłość i ich gniew,
jestem ich dzie­łem, nadzie­ją i marzeniami.
Mam w sobie ich cier­pie­nie i ich łzy,
ich radość, śmiech i ich odwagę,
ich poraż­ki, namięt­ność i żar.
Jestem tym, co oni nosi­li w sobie,
w swo­im ser­cu, w swo­jej duszy.
Jestem ich przyszłością.
Tym wła­śnie jestem.
W moje ręce zło­żo­no nie­oce­nio­ny skarb.
Dzie­dzic­two moich wszyst­kich przodków…

Opis

Zimo­we Noce to gra o spo­łecz­no­ści wikin­gów sku­pio­nych wokół Gro­dzi­ska nad Zato­ką, któ­ra obcho­dzi Świę­to Zimo­wych Nocy. Pod pew­ny­mi wzglę­da­mi zbli­żo­ne jest do nasze­go świę­ta zmar­łych. Gra przed­sta­wia codzien­ność wikin­gów połą­czo­ną z atmos­fe­rą świę­ta i ele­men­ta­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi, któ­re są inspi­ro­wa­ne wie­rze­nia­mi daw­nych ludów Pół­no­cy. Wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce fabu­ły i kon­struk­cji lar­pu znaj­dzie­cie w Doku­men­cie Pro­jek­to­wym.

Wymagania

Larp Zimo­we Noce jest grą w któ­rej obo­wią­zu­ją stro­je inspi­ro­wa­ne stro­ja­mi wikin­gów. Poni­żej lin­ki do pin­te­re­stów gdzie możesz podej­rzeć przy­kła­do­we stroje.
pl.pinterest.com/explore/viking-clothing/
pl.pinterest.com/lindentul/viking-clothing/
pl.pinterest.com/paskud/zimowe-noce/