Strona główna » Larpy » Zimowe noce

Autor/zy:

For­mat: larp

Kon­wenc­ja: wikingowie

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 30

Larp poprowad­zono na:

Pamię­tam zawsze, że nie jestem tylko sobą,
jestem czymś więcej niż tylko mną samym.
Jestem moim ojcem, moją matką, jestem ich krwią,
mam w sobie ich miłość i ich gniew,
jestem ich dziełem, nadzieją i marzeniami.
Mam w sobie ich cier­pi­e­nie i ich łzy,
ich radość, śmiech i ich odwagę,
ich poraż­ki, namięt­ność i żar.
Jestem tym, co oni nosili w sobie,
w swoim ser­cu, w swo­jej duszy.
Jestem ich przyszłością.
Tym właśnie jestem.
W moje ręce złożono nieoce­niony skarb.
Dziedz­ict­wo moich wszys­t­kich przodków…

Opis

Zimowe Noce to gra o społecznoś­ci wik­ingów sku­pi­onych wokół Grodziska nad Zatoką, która obchodzi Świę­to Zimowych Nocy. Pod pewny­mi wzglę­da­mi zbliżone jest do naszego świę­ta zmarłych. Gra przed­staw­ia codzi­en­ność wik­ingów połąc­zoną z atmos­ferą świę­ta i ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, które są inspirowane wierzeni­a­mi dawnych ludów Północy.

Wszys­tkie ważne infor­ma­c­je doty­czące fabuły i kon­strukcji larpu zna­jdziecie w Doku­men­cie Pro­jek­towym.

Wymagania

Larp Zimowe Noce jest grą w której obow­iązu­ją stro­je inspirowane stro­ja­mi wik­ingów. Poniżej lin­ki do pin­ter­estów gdzie możesz pode­jrzeć przykład­owe stroje.
pl.pinterest.com/explore/viking-clothing/
pl.pinterest.com/lindentul/viking-clothing/
pl.pinterest.com/paskud/zimowe-noce/

Przewiń do góry