BlackBox No.21 – Zimowe noce

Miej­sce: Skan­sen Arche­olo­gicz­ny — Gro­dzi­sko w Sopocie

Czas: 22.10.2016 r. godz. 13:00

Mamy przy­jem­ność zapro­sić Was na pierw­szą dużą kopro­duk­cję w trój­mie­ście z naszym udzia­łem. Zimo­we Noce to gra o spo­łecz­no­ści Wikin­gów sku­pio­nych wokół Gro­dzi­ska nad Zato­ką, któ­ra obcho­dzi Świę­to Zimo­wych Nocy. Pod pew­ny­mi wzglę­da­mi zbli­żo­ne jest do nasze­go świę­ta zmar­łych. W naszej grze chce­my przed­sta­wić codzien­ność Wikin­gów połą­czo­ną z atmos­fe­rą świę­ta i ele­men­ta­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi, któ­re są inspi­ro­wa­ne wie­rze­nia­mi daw­nych ludów Pół­no­cy.   Zapi­sy roz­pocz­ną się 22 wrze­śnia o godzi­nie 22:00. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie facebook:  Organizatorzy: 
  • Daniel Krzacz­kow­ski
  • Ida Paw­ło­wicz (Black­Box 3City)
  • Jakub Fijał­kow­ski (LARP Zardze­wia­ły Topór )
  • Jakub Koło­dziej­czak (GSF „Alkor”)
  • Jakub Kras­sow­ski (Black­Box 3City)
  • Mate­usz Zachciał (LARP Zardze­wia­ły Topór )
  • Michał Leoniec (LARP Zardze­wia­ły Topór )
  • Sta­ni­sław Dębic­ki (Puckon.pl)
Konsultacje: 
  • Doro­ta Trojanowska
Patronat: 
  • Skan­sen Arche­olo­gicz­ny – Gro­dzi­sko w Sopocie
Zapra­sza­my na stro­ny orga­ni­za­to­rów pro­jek­tu, gdzie moż­na poczy­tać wię­cej o lar­pach, trój­miej­skich ini­cja­ty­wach, oraz obej­rzeć gale­rie zdjęć z poprzed­nich wydarzeń:  Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zimowe noce

Cena bile­tu 80 zł.