Konwencja: wikingowie

  • Zimowe noce

    Zimowe noce

    Zimo­we Noce to gra o spo­łecz­no­ści wikin­gów sku­pio­nych wokół Gro­dzi­ska nad Zato­ką, któ­ra obcho­dzi Świę­to Zimo­wych Nocy. Pod pew­ny­mi wzglę­da­mi zbli­żo­ne jest do nasze­go świę­ta zmar­łych. Gra przed­sta­wia codzien­ność wikin­gów połą­czo­ną z atmos­fe­rą świę­ta i ele­men­ta­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi, któ­re są inspi­ro­wa­ne wie­rze­nia­mi daw­nych ludów Północy. Wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce fabu­ły i kon­struk­cji lar­pu znaj­dzie­cie w Doku­men­cie Pro­jek­to­wym.