Forma: larp

 • Babcia

  Babcia

  Hoj­ność przy­cho­dzi do nas z wie­kiem i cza­sem. Gdy zosta­ło go nam już nie wie­le, łatwiej jest nam się dzie­lić tym, co zgro­ma­dzi­li­śmy. Gdy jeste­śmy mło­dzi i nie­na­sy­ce­ni życiem, nie mamy cza­su brać. Tak mija­my się ze sobą: mło­dzi i starzy.  Larp opo­wia­da o tym, jak two­rzą się nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Gra­cze wcie­la­ją się w role…

 • Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

  Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

  W gło­wie muez­zi­na kłę­bią się myśli. Nie dają mu w spo­ko­ju spać, marząc o wyrwa­niu się z ser­ca sta­rusz­ka i wła­snym ist­nie­niu. Larp opo­wia­da o pro­ble­mach doty­czą­cych mniej­szo­ści tatar­skiej, dyle­ma­tach moral­nych i pró­bie pogo­dze­nia się z utra­tą świetności.

 • Zoolarper

  Zoolarper

  Witaj­cie na dorocz­nej gali roz­da­nia sta­tu­et­ki Mode­la i Model­ki Roku. Zazwy­czaj mia­ły miej­sce dwa takie wyda­rze­nia: oddziel­nie dla mode­li pra­we­go i lewe­go pro­fi­lu. Wyni­ka to z obu­pól­nej nie­chę­ci do sie­bie nawza­jem i fak­tu, że zaj­mu­ją dwie abso­lut­nie prze­ciw­ne nisze. Nie­mniej, nie­daw­no lokum, gdzie odby­wa­ła się cere­mo­nia mode­li lewe­go pro­fi­lu uległ dziw­ne­mu wypad­ko­wi. Ze wzglę­du na…

 • Limes Inferior

  Limes Inferior

  Akcja gry dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści w 2040 roku. Kil­ka lat wcze­śniej mia­ło miej­sce zda­rze­nie — jakie? Tak napraw­dę odpo­wiedź zna garst­ka wta­jem­ni­czo­nych. Po dru­giej stro­nie są zagu­bie­ni miesz­kań­cy Zie­mi. Otu­ma­nie­ni donie­sie­nia­mi z mediów, two­rzą kolej­ne wer­sję nie­spraw­dzo­nych pogło­sek. Woj­na nukle­ar­na? Wyciek wiru­sa z labo­ra­to­rium? Inwa­zja obcych, prze­bie­gu­no­wa­nie się pla­ne­ty? Każ­dy czu­je, że to…

 • Bal Smoków

  Bal Smoków

  Bal Smo­ków jest lar­pem tanecz­nym (inspi­ro­wa­ny np. grą Zacza­ro­wa­ni lub Dan­ce the Maca­bre) gdzie gra­cze wcie­lą się w posta­ci smo­ków i będą doświad­czać smo­czych pro­ble­mów. Żeby móc wziąć udział w zaba­wie nie będą potrzeb­ne żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści poza chę­cią eks­plo­ra­cji sie­bie i swo­je­go cia­ła. Gra będzie opo­wia­dać o gru­pie smo­ków, któ­ra prze­bu­dzi­ła się po tysiąc­le­ciach…