Twoja Twarz — Odbita w Ekranie

The Glimpse to współczes­ny dra­mat rodzin­ny z ele­men­ta­mi real­iz­mu mag­icznego. Porusza tem­atykę samobójstw, depresji i utraty blis­kich, ale ogól­ny wydźwięk ma szan­sę być pozy­ty­wny, gdzie członkowie rodziny kocha­ją się i poma­ga­ją sobie nawza­jem w staw­ia­n­iu czoła prze­ci­wnoś­ciom.  Gra opowia­da his­torię dwóch sióstr oraz ich najbliższych… I toczy się w dwóch równoległych wszechświat­ach. W jed­nym z …

Two­ja Twarz — Odbi­ta w Ekranie Read More »

Wybory Królowej Wina

The Elec­tion of the Wine Queen to krót­ki, larp kam­er­al­ny online opowiada­ją­cy his­torię wyborów Królowej Wina w małym niemieckim miasteczku Him­belf­dorf. Trady­c­ja wybiera­nia Królowej się­ga już kilku pokoleń, ale od kilku lat wyda­je się powoli odchodz­ić w zapom­nie­nie. Trój­ka z graczy wcieli się w role uczest­niczek i uczest­ników konkur­su, którzy zmierzą się w szeregu zadań …

Wybo­ry Królowej Wina Read More »

The Sacred Secrets

Sekre­ty to gra w steam­punkowym set­tin­gu, inspirowanym uni­w­er­sum gry RPG Wol­sung. Gracze wciela­ją się w promi­nentne per­sony na pros­zonym bankiecie u najważniejszego w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bili. W trak­cie wiec­zoru dochodzi do przestępst­wa, które wkrótce wkrótce wstrząśnie całym kon­ty­nen­tem… Każdy z obec­nych chci­ał­by poz­nać prawdę doty­czącą tej śmier­ci. Ale przede wszys­tkim trze­ba zad­bać o wyjś­cie z …

The Sacred Secrets Read More »

Fiolet

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjonalne …

Fio­let Read More »

Mabon

Jest to dzień oczyszczenia i przy­go­towań. Oczyszcza­ją­ca woda zmy­wa niepewność i daje chwile wytch­nienia zbo­lałym. To nie tylko czas szykowa­nia zapasów, ostat­nich zbiorów orzechów i ziół. To też czas odnaw­ia­nia ochron­nych kręgów i kreśle­nia run. Sce­nar­iusz jest dedykowany rozliczeniom i pod­sumowan­iom. Ostat­nim pożeg­nan­iom i zamyka­niu spraw. Trud­nym roz­mowom i ostat­nim być może szcz­erym uśmiechom tego roku. …

Mabon Read More »

Przewiń do góry