Noc Dziwów

Noc Kupały to słowiańs­ka noc prze­sile­nia let­niego, w którą młodzi ludzie schodzą by świę­tować dzień radoś­ci, miłoś­ci i płod­noś­ci. Umęczeni chłop­skim życiem młodzież, może w końcu porzu­cić wszelkie zakazy i baw­ić się. To jest świę­to kocha­nia, zakocha­nia, miłoś­ci, żądzy, prag­nień i swo­body. Jesteś­cie pozbaw­ieni wszel­kich zobow­iązań jakie mieliś­cie do tej pory. Doz­na­nia tej nocy są …

Noc Dzi­wów Read More »

Złote Rendez-Vous

Larp jest osad­zony w alter­naty­wnej wer­sji his­torii, w której mimo poraż­ki państw Osi, Aliantom nie udało się ostate­cznie pokon­ać wro­ga, a między ZSRR a niedo­bitka­mi Rzeszy trwa woj­na wywiadów. Jest to lekko diesel-punkowy krymi­nał noir, z ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, zain­spirowany­mi Indi­ana Jone­sem i powieś­cią Alis­taira MacLeana Złote Ren­dez-Vous, która też nadała tytuł tej grze.  Gracze wciela­ją …

Złote Ren­dez-Vous Read More »

Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Efekt Lucyfera

“Efekt Lucyfera” to larp o ludzi­ach którzy zgu­bili swo­ją drogę w życiu. Każdy z nich wylą­dował nie bez powodu, każ­da oso­ba ma swo­ją his­torię i bagaż który musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej karykaturze szpi­ta­la jest odpowied­nim dla Was losem? Czy otępi­a­jące leki i nie­ludzkie trak­towanie w tym onirycznym miejs­cu są rzeczy­wiś­cie tym na …

Efekt Lucyfera Read More »

Limbo 2.0

Gra opar­ta o kon­wencję larpu “Lim­bo”, którego autorem jest Tor Kjetil Edland. Kładzie nacisk na immer­sję, przeży­wanie do wewnątrz. Jako źródło przeżyć gracze mogą wybier­ać dynam­icznie angażowanie się w poz­nawanie innych postaci, poz­nawanie miejs­ca, lub snu­cie przy­puszczeń na tem­at sytu­acji, w której się znaleźli. Dużą rolę odgry­wać będzie zna­jo­mość języków, zakazane będzie uży­cie języ­ka ang­iel­skiego. …

Lim­bo 2.0 Read More »

Przewiń do góry