Black Legacy

Larp osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum zna­nym z gry War­ham­mer 40.000. W jej trak­cie gra­cze wcie­la­ją się w role inkwi­zy­to­rów oraz ich poplecz­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych pro­ces… Jed­ne­go spo­śród sie­bie. Spo­dzie­waj się więc licz­nych kon­flik­tów, ujaw­nia­nia sekre­tów, zdra­dy, here­zji… A przede wszyst­kim bru­tal­ne­go star­cia wąskie­go gro­na ludzi o naj­wyż­szym auto­ry­te­cie, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą posta­wić na swo­im. Black …

Black Lega­cy Read More »

Zaklęci

Larp nie­my, rucho­wy, tanecz­ny. Odby­wa się po ciem­ku, w ogra­ni­czo­nym oświe­tle­niu. Opo­wia­da o Ludziach i Isto­tach z Cie­nia i Magii, o wabie­niu, o utra­cie pamię­ci jak i same­go sie­bie. Oraz o odna­le­zie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rze­czach przy­wo­łu­ją­cych cię z powro­tem do domu: wie­rze, miło­ści i nadziei.  Zaklę­ci to Sło­wiań­ska adap­ta­cja lar­pu Zaczarowani , …

Zaklę­ci Read More »

Dydaktycy

Dal­ton High Scho­ol to nie pierw­sza i nie ostat­nia szko­ła, któ­ra zma­ga się z prze­mo­cąwśród uczniów. Gdy jed­nak jed­na z uczen­nic pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a jej rodzi­cezgła­sza­ją spra­wę na poli­cję, dyrek­cja nie może dłu­żej odwra­cać wzro­ku. Gro­no peda­go­gicz­ne (w oso­bach: dyrek­to­ra szko­ły, psy­cho­log oraz wice­dy­rek­to­ra) zebra­łosię, by obra­do­wać, co zro­bić nie tyl­ko z uczen­ni­ca­mi, ale …

Dydak­ty­cy Read More »

Tylko drzewa szumiały

“Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły” to dzie­ją­ca się współ­cze­śnie epi­zo­dycz­na gra z gatun­ku “sli­ce of life” opo­wia­da­ją­ca o losach ósem­ki przy­ja­ciół na prze­strze­ni kil­ku dekad. Na pozio­mie tema­tów, jakie mogą się poja­wić, jest to oczy­wi­ście gra o przy­jaź­ni i dyna­mi­ce w gru­pie. Być może rów­nież o miło­ści, emo­cjach, kon­flik­tach, prze­mi­ja­niu i doce­nia­niu tego, co waż­ne, gdy jest już …

Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły Read More »

Speakeasy

“Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yor­ku.  Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Spe­ake­asy Read More »

Przewiń do góry