Fiolet

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjon­alne …

Fio­let Read More »

Mabon

Jest to dzień oczyszczenia i przy­go­towań. Oczyszcza­ją­ca woda zmy­wa niepewność i daje chwile wytch­nienia zbo­lałym. To nie tylko czas szykowa­nia zapasów, ostat­nich zbiorów orzechów i ziół. To też czas odnaw­ia­nia ochron­nych kręgów i kreśle­nia run. Sce­nar­iusz jest dedykowany rozliczeniom i pod­sumowan­iom. Ostat­nim pożeg­nan­iom i zamyka­niu spraw. Trud­nym roz­mowom i ostat­nim być może szcz­erym uśmiechom tego roku. …

Mabon Read More »

Lammas

Jest to czas rywal­i­zować nie tylko mag­icznie (na drodze poje­dynków i wyzwań, gier i zakładów), ale i fizy­cznie. Bie­ga­jąc, ukazu­jąc swą zwin­ność, upraw­ia­jąc zapasy. Oczy­wiś­cie, tam gdzie gro­madzili się młodzi ludzie, orga­ni­zowano i tar­gi. Z targa­mi przyszły pokazy rzemiosła, umiejęt­noś­ci plas­ty­cznych i innych — w których, co nie zaskaku­je, również poczę­to rywal­i­zować. I tak stał …

Lam­mas Read More »

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Wios­ka Beverdale położona na obrzeżach Królest­wa, jest sen­na, spoko­j­na. Nietknię­ta plaga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do ter­az.  O poranku odnaleziono ciało Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie okalec­zone przez jakąś niez­naną bestię. Syn God­dar­da zez­nał, że widzi­ał pot­worę: wil­ka, który w pełnię księży­ca chodz­ił na dwóch nogach jak mężczyz­na, jego zęby kapały zaś krwią. Jego słowa wywołały …

Chło­piec, który wrza­s­nął: Wilkołak! Read More »

Contact 2.0

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy …

Con­tact 2.0 Read More »

Przewiń do góry