Krok za boskością

Nieodległa przyszłość, która jed­nak nie jest świ­et­lana. Wręcz prze­ci­wnie…Ludzkość została wyniszc­zona przez brak wody, wojny o wodę pit­ną w prze­ciągu kilku lat zdziesiątkowały całą pop­u­lację. Wielu ludzi wini kor­po­rac­je, rządy… inni winią Boga lub samych siebie. To nieis­totne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nastaw­iony na kon­sumpcjonizm i zysk nie zdał egza­minu, w …

Krok za boskoś­cią Read More »

Co począć z Tam Linem?

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Szpony Zachodzącego Słońca

Kostiu­mowa rozry­wka dla pięt­nas­tu dżen­tel­menów i dam oraz kras­noludów z imperi­um Sig­mara, w której uczest­ni­cy są zachę­cani do demon­strowa­nia wysok­iego poziomu dra­matu i nis­kich walorów moral­nych. Poli­ty­czny larp w klasy­cznym wyda­niu: negoc­jac­je, intry­gi, spis­ki i dban­ie o włas­ny interes gdy za okna­mi płonie znany nam świat. Sce­nar­iusz przenosi graczy do sławet­nego Alt­dor­fu, najwięk­szego mias­ta imperi­um …

Szpony Zachodzącego Słoń­ca Read More »

Wczoraj było piękniej

Gra to his­to­ria z życia pol­skiego więzienia osad­zone mniej więcej w roku 2000. Nie oszuku­jmy się, wiezie­nie to nie najprzy­jem­niejsze miejsce do życia. Prze­moc, naduży­cia i czarne interesy są na porząd­ku dzi­en­nym. I cho­ci­aż zazwyczaj odsi­ad­ka więźniom się dłuży, ten tydzień prz­ele­ci im przez palce… Uczest­ni­cy larpu mogą wcielić się w rolę więź­nia lub klaw­isza. …

Wczo­raj było piękniej Read More »

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Gru­pa przy­jaciół zbiera się, aby nakrę­cić niskobudże­towy hor­ror. Zan­im na dobre zabier­a­ją się do dzieła, sami przenoszą się do niezwykłę­go i nieco prz­er­aża­jącego świa­ta: Car­cosy. Czy zdążą odkryć jego tajem­nice i uciec przed nim przy­będzie apokalip­ty­czny Król w Żół­ci? Mod­lę się, żeby Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza (org. I pray God will kill the writer) …

Mod­lę się, by Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza Read More »

Przewiń do góry