Strona główna » larp » Strona 2

Contact 2.0

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy …

Con­tact 2.0 Read More »

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie graczy spo­tyka­ją się w pociągu, jadąc na bal rozpoczy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryjny tur­nus w Ciechocinku. Larp toczy się w wag­o­nie przedzi­ałowym drugiej klasy. Z głośników co jak­iś czas lecą utwory z listy top 50 Ciechocinek 2018, które niewąt­pli­wie budzą w podróżu­ją­cych pewne wspom­nienia. W ramach wza­jem­nego zapoz­na­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzielić ze współ­pasażera­mi swoi­mi …

Ostat­ni zjazd w Ciechocinku Read More »

Metropolis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ci­ach, sce­nar­iuszu i lokaliza­c­jach zawartych w tytułowym niemieckim filmie sci­ence-fic­­tion z 1927 r. autorstwa THEI VON HAR­BOu w reży­seriiFRITZA LANGA. Gra jest pier­wszą z serii larpów adap­tacji słyn­nych filmów, książek i powieś­ci graficznych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Evening with the Fam­i­ly, 2007;Sense and Sen­si­bil­i­ty, 2010) oraz cham­ber larpów …

Metrop­o­lis Read More »

Wizyta

Wiz­y­ta to metafo­ra i ekspery­ment badaw­czy. Gra ma na celu zrozu­mie­nie mech­a­nizmów i dynami­ki naszych emocji pod­czas nieoczeki­wanego zwro­tu wydarzeń, których skut­ki nagle i niespodziewanie uderza­ją każdego i wszędzie. To jed­na z trzech gier, którą jej autorzy napisali w pier­wszych tygod­ni­ach pan­demii COVID19. O jej pow­sta­niu mówią tak: “Próbowal­iśmy znaleźć dys­tans do tego, co się …

Wiz­y­ta Read More »

Grosik za moje myśli

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’. To nie jest gra dla ciebie, jeżeli: lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi cela­mi; waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swo­jej …

Grosik za moje myśli Read More »

Przewiń do góry