Silence: the experiment - BlackBox 3City

Silence: the experiment

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

POSZUKIWANI CHĘTNI DO BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
Wydział psy­cho­lo­gi Lucas Uni­ver­si­ty pro­wa­dzi casting do trwa­ją­ce­go rok eks­pe­ry­men­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go bada­ją­ce­go wpływ archi­tek­tu­ry i oto­cze­nia na mieszkańców.

OFERUJEMY BEZPŁATNE MIESZKANIE I WYŻYWIENIE PRZEZ ROK
Uczest­ni­cy dosta­ną miesz­ka­nie do wyłącz­ne­go użyt­ku oraz dosta­wy żyw­no­ści dosto­so­wa­ne do ich potrzeb. Miesz­ka­nia są jed­no­oso­bo­we. Zwie­rzę­ta są niedozwolone.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
Przed zgło­sze­niem się do eks­pe­ry­men­tu koniecz­ne jest wzię­cie udzia­łu w spo­tka­niu z pro­wa­dzą­cy­mi bada­nie i pro­stym teście psychologicznym.

ZAPRASZAMY
Zeska­nuj kod QR aby dowie­dzieć się więcej.

Opis

W tej grze oso­by uczest­ni­czą­ce popro­wa­dzą lub wezmą udział w spo­tka­niu infor­ma­cyj­nym dot. eks­pe­ry­men­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go pro­wa­dzo­ne­go przez bada­czy z pry­wat­ne­go uniwersytetu.

Gra dzie­je się w uni­wer­sum The Magnus Archi­ves. Dla nie­za­zna­jo­mio­nych — TMA to pod­cast z gatun­ku hor­ror dzie­ją­cy się w lon­dyń­skim archi­wum zbie­ra­ją­cym infor­ma­cje na temat zda­rzeń para­nor­mal­nych.
Moty­wem prze­wod­nim w grze jest samot­ność, któ­ra będzie na róż­ne spo­so­by eks­plo­ro­wa­na, w tym z uży­ciem tech­no­lo­gii — nagrań audio. Posta­cie nie mają na grze żad­nych rela­cji, są gru­pą nie­zna­jo­mych. Dys­kom­fort, nie­zręcz­na cisza i samot­ne podej­mo­wa­nie trud­nych decy­zji to doświad­cze­nia, któ­rych moż­na się spo­dzie­wać pod­czas larpu.

Zna­jo­mość TMA nie jest wyma­ga­na do czer­pa­nia fraj­dy z roz­gryw­ki. Fani znaj­dą jed­nak nawią­za­nia i smacz­ki do tej pro­duk­cji, a tak­że będą mogli wczuć się w role prze­ciw­ni­ków pro­ta­go­ni­stów wystę­pu­ją­cych w serii.

Ważne

Gra moc­no eks­plo­ru­je motyw samotności.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.