MindWeeb - BlackBox 3City

MindWeeb

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zanurz się w sie­ci neu­ro­nów i doświadcz cudzych wspomnień

Porzuć swo­ją cie­le­sną powło­kę i osią­gnij doskonałość

Prze­krocz gra­ni­ce wła­snej psychiki 

Otwórz się na muzycz­ną ekstazę 

Stań się Przyszłością.

Opis

Larp toczy się w świe­cie wcze­sne­go Cyber­pun­ka, gdzie gwał­tow­ny postęp tech­no­lo­gicz­ny dopro­wa­dził ludz­kość i sytu­ację na świe­cie do pozio­mu dys­to­pij­nej kata­stro­fy. To podróż przez mrocz­ne sekre­ty mia­sta, intry­gi i wal­kę z wła­sny­mi demo­na­mi. To tak­że reflek­sja nad kon­dy­cją ludz­ką i etycz­ny­mi aspek­ta­mi postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go. W świe­cie gry ludzie szu­ka­ją coraz to now­szych roz­ry­wek i doznań — im więk­sze ryzy­ko i eks­klu­zyw­ność, tym więk­sze zain­te­re­so­wa­nie i popu­lar­ność. Jed­ną z naj­bar­dziej eli­tar­nych imprez, na któ­re zapro­sze­nie dosta­ją tyl­ko wybra­ni, jest Min­dWe­eb. Wyda­rze­nie od dawa­na obro­śnię­te jest wła­sną legen­dą. O dosta­niu się na nie marzą wszy­scy entu­zja­ści nie do koń­ca legal­nych wra­żeń. Do ostat­niej chwi­li nie wia­do­mo gdzie i kie­dy się odbędzie. 

Jeśli znaj­dziesz się na liście… Czy przyj­miesz zaproszenie?

Wymagania

Każ­dy z gra­czy bio­rą­cy udział w grze musi mieć nała­do­wa­ny tele­fon z dostę­pem do inter­ne­tu oraz wła­sne słu­chaw­ki. Zachę­ca­my do przy­by­cia w stro­jach nawią­zu­ją­cych sty­lem (ponad wszyst­ko!) i kli­ma­tem do gry Cyber­pun­ka 2077 lub książek/serialu Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel (ang. Alte­red Carbon).

Ważne

W grze moż­na wziąć udział jako publicz­ność — oso­ba bawią­ca się na tytu­ło­wej impre­zie. Nale­ży spo­dzie­wać się gło­śnej muzy­ki oraz świa­teł o zmien­nej intensywności.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.