Strona główna » Ludzie » Krassowski Jakub

Krassowski Jakub

Gdańsz­cza­nin, któ­ry pół życia spę­dził na wygna­niu w War­sza­wie. Z wykształ­ce­nia tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Pra­cu­je w sprze­da­ży. Roz­po­czął lar­po­wa­nie w roku 1999. Zwią­za­ny po tro­sze z ruchem rycer­skim i ama­tor­ską sce­ną muzycz­ną, tre­no­wał dru­ży­nę Kra­we­go Kamie­nia (lar­po­we rug­by) na Orko­nie oraz pro­wa­dził lar­po­wą karcz­mę na jed­nej z Fan­ta­zjad. W pro­jek­cie Black­Box 3City skon­cen­tro­wa­ny na adap­ta­cji i pro­wa­dze­niu sce­na­riu­szy napi­sa­nych przez zdol­niej­szych od niego.

Przewiń do góry