BlackBox No.46 — Second Life

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 18.02.2018 r. godz. 17:00

Pierw­sza Black­Bo­xo­wa pre­mie­ra w tym roku! Na naszej sce­nie rzad­ko pre­zen­tu­je­my Wam wła­sne gry; raczej sta­ra­my się pro­wa­dzić lar­py z róż­nych regio­nów świa­ta i innych lar­po­wych kul­tur. Tym razem będzie ina­czej. W odpo­wie­dzi na wasze nie­słab­ną­ce zain­te­re­so­wa­nie gra­mi SF, Ida Paw­ło­wicz i Jakub Kras­sow­ski posta­no­wi­li napi­sać larp spe­cjal­nie dla Black­Bo­xo­wej publicz­no­ści. Pomysł “cho­dził” za nimi od daw­na i two­rze­nie har­mo­no­gra­mu na dru­gą poło­wę sezo­nu prze­wa­ży­ło sza­lę na stro­nę opcji “napisz­my to!”. Dzię­ki temu może­my Was zapro­sić na trans­hu­ma­ni­stycz­ny larp w sza­tach rave par­ty; syn­te­za­to­ry, UV i waż­ne decy­zje doty­czą­ce wię­zi umy­słu i cia­ła. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li cyber­pun­ku i seria­lu Black Mir­ror. Bile­ty na grę będzie moż­na zaku­pić za pośred­nic­twem ser­wi­su Eve­nea. Zapraszamy! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Second Life

Cena bile­tu 30 zł.