Second Life

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: scien­ce fic­tion

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15 — 18

Larp popro­wa­dzo­no na:

Każ­dy z nas pra­gnie od życia róż­nych rze­czy, pew­ne jest jed­nak, że jed­ną z tych naj­bar­dziej pożą­da­nych jest nie­śmier­tel­ność. My daje­my Wam nową moż­li­wość: niczym nie­ogra­ni­czo­ne (poza Waszą wyobraź­nią) moż­li­wo­ści two­rze­nia świa­ta. Pozba­wie­ni kaj­dan łączą­cych Was dotych­czas z cie­le­sną powło­ką — będzie­cie mogli żyć wiecz­nie.
Sier­ra Out­post to miej­sce, gdzie spo­ty­ka­ją się ludzie nie­ma­ją­cy nic do stra­ce­nia; mogą jed­nak zyskać wszyst­ko. Tutaj moż­na pogrą­żyć się w nar­ko­tycz­nym tran­sie i zatra­cić rze­czy­wi­stość, tutaj moż­na kupić wszyst­ko i każ­de­go. Yym miej­scem rzą­dzi jed­na oso­ba, któ­rej sło­wo jest pra­wem. Jest to więc ide­al­ne miej­sce aby­śmy mogli zapre­zen­to­wać Wam pro­to­typ sys­te­mu “Second Life”.

Opis

Second Life to cham­ber larp w set­tin­gu scien­ce fic­tion. Gra jest inspi­ro­wa­na taki­mi fil­ma­mi jak Bla­de Run­ner, Ghost in The Shell czy serial Kil­l­joys. Larp poru­sza tema­ty­kę czło­wie­czeń­stwa i trans­hu­ma­ni­zmu. Opo­wieść toczy się na jedy­nym w swo­im rodza­ju rave par­ty;  pod­czas jego trwa­nia boha­te­ro­wie gry będą mie­li szan­se wejść w posia­da­nie akcji pierw­szej tran­szy udzia­łów w pro­jek­cie “Second Life”. Beat przy­szło­ści, nie­na­ro­dzo­ne jesz­cze gwiaz­dy estra­dy i moż­li­wość życia inne­go niż każ­de jakie widział do tej por świat.

Nie może cie tam zabrak­nąć.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­ty­kę uza­leż­nień.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.