Strona główna » Larpy » Second Life

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fic­tion

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15 — 18

Larp poprowad­zono na:

Każdy z nas prag­nie od życia różnych rzeczy, pewne jest jed­nak, że jed­ną z tych najbardziej pożą­danych jest nieśmiertel­ność. My daje­my Wam nową możli­wość: niczym nieogranic­zone (poza Waszą wyobraźnią) możli­woś­ci tworzenia świa­ta. Pozbaw­ieni kaj­dan łączą­cych Was doty­chczas z cielesną powłoką — będziecie mogli żyć wiecznie.
Sier­ra Out­post to miejsce, gdzie spo­tyka­ją się ludzie niema­ją­cy nic do strace­nia; mogą jed­nak zyskać wszys­tko. Tutaj moż­na pogrążyć się w narko­ty­cznym tran­sie i zatracić rzeczy­wis­tość, tutaj moż­na kupić wszys­tko i każdego. Yym miejscem rządzi jed­na oso­ba, której słowo jest prawem. Jest to więc ide­alne miejsce abyśmy mogli zaprezen­tować Wam pro­to­typ sys­te­mu “Sec­ond Life”.

Opis

Sec­ond Life to cham­ber larp w set­tin­gu sci­ence fic­tion. Gra jest inspirowana taki­mi fil­ma­mi jak Blade Run­ner, Ghost in The Shell czy ser­i­al Killjoys. Larp porusza tem­atykę człowieczeńst­wa i tran­shu­man­iz­mu. Opowieść toczy się na jedynym w swoim rodza­ju rave par­ty;  pod­czas jego trwa­nia bohaterowie gry będą mieli szanse wejść w posi­adanie akcji pier­wszej tran­szy udzi­ałów w pro­jek­cie “Sec­ond Life”. Beat przyszłoś­ci, nien­ar­o­d­zone jeszcze gwiazdy estrady i możli­wość życia innego niż każde jakie widzi­ał do tej por świat. Nie może cie tam zabraknąć.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uza­leżnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry