Wielcy Wackowie - BlackBox 3City

Wielcy Wackowie

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jeste­ście waż­ny­mi ludź­mi na waż­nym spo­tka­niu w Wac­ko­po­lu, waż­nej fir­mie, któ­ra robi waż­ne rze­czy. Pre­zes Pre­ze­sów, Vice-pre­zes Waż­nych Pla­nów, Vice-pre­zes Nowych Stra­te­gii i wie­lu innych Waż­nych Ludzi. Musi­cie pod­jąć decy­zje klu­czo­we dla Waszej fir­my: czy wciąż będzie­cie sprze­da­wać duże, nie­za­wod­ne rze­czy? Czy może lepiej sprze­da­wać rze­czy małe i błysz­czą­ce, któ­rych nikt nie rozu­mie? A może czas zro­bić coś jesz­cze innego?

Opis

Cynicz­na saty­ra na świat kor­po­ra­cji i zalud­nia­ją­ce go ple­mię samic i sam­ców alfa. Szyb­ka, inten­syw­na gra, któ­ra uwo­dzi i nisz­czy cynicz­nym poczu­ciem humo­ru. Uczest­ni­ków pro­si­my o uzbro­je­nie się w kra­wa­ty, w moż­li­wie krzy­kli­we wzo­ry lub kolo­ry. Larp został zgło­szo­ny do kon­kur­su Gol­den Cobra 2016 i otrzy­mał nagro­dę w kate­go­rii „”Naj­śmiesz­niej­sza Gra””. Moż­na ją pobrać w for­ma­cie PDF.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.