Strona główna » Larpy » Wielcy Wackowie

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 0.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

Jesteś­cie ważny­mi ludź­mi na ważnym spotka­niu w Wack­opolu, ważnej fir­mie, która robi ważne rzeczy. Prezes Prezesów, Vice-prezes Ważnych Planów, Vice-prezes Nowych Strate­gii i wielu innych Ważnych Ludzi. Musi­cie pod­jąć decyz­je kluc­zowe dla Waszej firmy: czy wciąż będziecie sprzedawać duże, nieza­wodne rzeczy? Czy może lep­iej sprzedawać rzeczy małe i błyszczące, których nikt nie rozu­mie? A może czas zro­bić coś jeszcze innego?

Opis

Cyn­icz­na satyra na świat kor­po­racji i zalud­ni­a­jące go plemię sam­ic i sam­ców alfa. Szy­b­ka, inten­sy­w­na gra, która uwodzi i niszczy cyn­icznym poczu­ciem humoru. Uczest­ników prosimy o uzbro­je­nie się w krawaty, w możli­wie krzyk­li­we wzo­ry lub kolory.

Larp został zgłos­zony do konkur­su Gold­en Cobra 2016 i otrzy­mał nagrodę w kat­e­gorii „”Najśmieszniejsza Gra””. Moż­na ją pobrać w for­ma­cie PDF.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry