Warsztaty o tworzeniu warsztatów - BlackBox 3City

Warsztaty o tworzeniu warsztatów

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The­re are people who pre­fer to say ‘yes’ and the­re are people who pre­fer to say ‘no’. Tho­se who say ‘yes’ are rewar­ded by the adven­tu­res they have. Tho­se who say ‘no’ are rewar­ded by the safe­ty they attain.”
Keith John­sto­ne, “Impro for storytellers”

Opis

Warsz­ta­ty o two­rze­niu warsz­ta­tów poświę­co­ne będą pro­jek­to­wa­niu ćwi­czeń pod bar­dzo kon­kret­ne doświad­cze­nia lar­po­we. Pod­czas zajęć nie pozna­cie uni­wer­sal­nych ćwi­czeń, któ­re moż­na swo­bod­nie sto­so­wać w każ­dym przy­pad­ku. Zamiast tego przej­dzie­my przez pro­ces, któ­re­go kolej­ne eta­py zło­żą się w kom­plet­ną meto­dę. Dzię­ki niej może­cie samo­dziel­nie pro­jek­to­wać ćwi­cze­nie i kom­po­no­wać z nich pro­gra­my wzmac­nia­ją­ce wybra­ne aspek­ty Waszych gier. Warsz­ta­ty podzie­lo­na są na dwie czę­ści. Obie doty­czą tego same­go tema­tu, ale udział w jed­nej z nich nie jest koniecz­ny by w peł­ni sko­rzy­stać z dru­giej. WoTW — część 1 (3h)
  • Rola warsz­ta­tów przed larpem.
  • Meto­dy warsz­ta­to­we vs. briefingi.
  • Co jest potrzeb­ne, żeby czer­pać 100% z Two­jej gry?
  • Case stu­dy — ana­li­za przy­kła­do­we­go sce­na­riu­sza pod kątem potrzeb warsztatowych.
  • Wymarz sobie plan warsz­ta­tów — ćwi­cze­nie kreatywne.
WotW — część 2 (3h)
  • Ćwi­cze­nia gene­rycz­ne: jak z nich korzystać.
  • Pro­jek­to­wa­nie dedy­ko­wa­nych ćwi­czeń na warsztaty.
  • Co robić, kie­dy ćwi­cze­nie nie działa?
  • Jak łączyć ze sobą ćwi­cze­nia w spój­ny program?