Strona główna » Larpy » Salem 1906

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: larp-pro­ces

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 40

2
3

Larp poprowad­zono na:

Jest 6 czer­w­ca 1906 roku. Po tym, jak mieszkań­cy padli ofi­arą niewy­jaśnionej choro­by psy­chicznej, w miasteczku Dun­wich dobro pomiesza­ło się ze złem. Wszyscy dotknię­ci tą plagą mam­roczą pod nosem słowa, których nigdy by nie wypowiedzieli. Zawodzą pieśni, których nigdy nie znali i umier­a­ją w mękach trze­ciego dnia o zmroku. Pomocą jest ostat­nia opo­ka — wiara. Pod namową wieleb­ne­go Johna Brow­na w miasteczku ogłos­zono godz­inę pol­i­cyjną. Wieleb­ny orzekł, że tajem­nicza pla­ga jest z pewnoś­cią dziełem Szatana, który zsyła na mieszkańców karę za słabą, chwiejną wiarę. Ter­az całe Dun­wich oczeku­je przy­by­cia sędziego Grovera Jack­sona, który przy­by­wa, aby oczyś­cić miasteczko na mocy prawa i w obliczu Boga Najwyższego.

His­to­ria lubi się pow­tarzać. 213 lat temu w odległym Salem odbył się pamięt­ny pro­ces. W jego wyniku śmierć poniosło wiele niewin­nych osób, jak twierdzą jed­ni, albo zasłużoną karę ponieśli źli ludzie, jak uważa­ją inni.

Spad­ko­bier­cy dawnych mieszkańców Salem, osiedleni w innej częś­ci Stanów Zjed­noc­zonych po dwóch stule­ci­ach względ­nego spoko­ju ponown­ie styka­ją się z niewy­jaśniony­mi zjawiska­mi. Jak wiele ofi­ar pad­nie? Czy odnalezione zostanie źródło zła, wiszącego nad miasteczkiem? Czy cała nadzie­ja jest już stracona?

Opis

Akc­ja larpu Salem 1906 dzieje się w miasteczku Dun­wich na Środ­kowym Zachodzie Stanów Zjed­noc­zonych na początku XX wieku.

Larp przyjmie for­mę qua­si-pro­ce­­su sądowego. Kon­wenc­ja zaś­ciankowego miastecz­ka, w którym utrzymy­wanie pozorów ważniejsze jest od moralności.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry