Salem 1906 - BlackBox 3City

Salem 1906

Autor/zy:

Kon­wen­cja: larp-pro­ces

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 40

2
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest 6 czerw­ca 1906 roku. Po tym, jak miesz­kań­cy padli ofia­rą nie­wy­ja­śnio­nej cho­ro­by psy­chicz­nej, w mia­stecz­ku Dun­wich dobro pomie­sza­ło się ze złem. Wszy­scy dotknię­ci tą pla­gą mam­ro­czą pod nosem sło­wa, któ­rych nigdy by nie wypo­wie­dzie­li. Zawo­dzą pie­śni, któ­rych nigdy nie zna­li i umie­ra­ją w mękach trze­cie­go dnia o zmro­ku. Pomo­cą jest ostat­nia opo­ka — wia­ra. Pod namo­wą wie­leb­ne­go Joh­na Brow­na w mia­stecz­ku ogło­szo­no godzi­nę poli­cyj­ną. Wie­leb­ny orzekł, że tajem­ni­cza pla­ga jest z pew­no­ścią dzie­łem Sza­ta­na, któ­ry zsy­ła na miesz­kań­ców karę za sła­bą, chwiej­ną wia­rę. Teraz całe Dun­wich ocze­ku­je przy­by­cia sędzie­go Gro­ve­ra Jack­so­na, któ­ry przy­by­wa, aby oczy­ścić mia­stecz­ko na mocy pra­wa i w obli­czu Boga Najwyższego.

Histo­ria lubi się powta­rzać. 213 lat temu w odle­głym Salem odbył się pamięt­ny pro­ces. W jego wyni­ku śmierć ponio­sło wie­le nie­win­nych osób, jak twier­dzą jed­ni, albo zasłu­żo­ną karę ponie­śli źli ludzie, jak uwa­ża­ją inni.

Spad­ko­bier­cy daw­nych miesz­kań­ców Salem, osie­dle­ni w innej czę­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych po dwóch stu­le­ciach względ­ne­go spo­ko­ju ponow­nie sty­ka­ją się z nie­wy­ja­śnio­ny­mi zja­wi­ska­mi. Jak wie­le ofiar pad­nie? Czy odna­le­zio­ne zosta­nie źró­dło zła, wiszą­ce­go nad mia­stecz­kiem? Czy cała nadzie­ja jest już stracona?

Opis

Akcja lar­pu Salem 1906 dzie­je się w mia­stecz­ku Dun­wich na Środ­ko­wym Zacho­dzie Sta­nów Zjed­no­czo­nych na począt­ku XX wie­ku. Larp przyj­mie for­mę quasi-pro­­ce­­su sądo­we­go. Kon­wen­cja zaścian­ko­we­go mia­stecz­ka, w któ­rym utrzy­my­wa­nie pozo­rów waż­niej­sze jest od moralności.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.