BlackBox No.01 — Czarownice i duchy

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 30.11.2014 r. godz. 17:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Poprzedni lokatorzy

Wstęp wol­ny.

Salem 1906

Cena bile­tu 10 zł.