Salem 1906

Akcja lar­pu Salem 1906 dzie­je się w mia­stecz­ku Dun­wich na Środ­ko­wym Zacho­dzie Sta­nów Zjed­no­czo­nych na począt­ku XX wie­ku. Larp przyj­mie for­mę quasi-pro­­ce­­su sądo­we­go. Kon­wen­cja zaścian­ko­we­go mia­stecz­ka, w któ­rym utrzy­my­wa­nie pozo­rów waż­niej­sze jest od moralności.