BlackBox No.32 – Samsara

Miej­sce: Miesz­ka­nie pry­wat­ne — Sam­sa­ra

Czas: 09.04.2017 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Samsara

Wstęp wol­ny.