Samsara - BlackBox 3City

Samsara

Autor/zy:

Kon­wen­cja: imer­sja

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sam­sa­ra to krąg rein­kar­na­cji, wędrów­ki duszy mię­dzy kolej­ny­mi wcie­le­nia­mi. Nim dusza znów zosta­nie zamknię­ta w cie­le­snej powło­ce, może cie­szyć się swo­bo­dą bycia, poza wszel­ki­mi mia­ra­mi. Wyzby­wa się słów, topi się w świe­tle przed-wiecz­no­ści. Pozwól sobie poczuć tą wol­ność, wyzbądź się słów, pozbaw doznań cia­ła, by zato­pić się w wol­no­ści i lek­ko­ści swo­jej duszy. Sam­sa­ra to coś wię­cej niż larp, to podróż po świe­cie astral­nych doznań ludz­kich emocji.

Opis

Sam­sa­ra to gra na pogra­ni­czu lar­pa i per­for­man­ce­’uu. Gra­cze wcie­la­ją się w bez­cie­le­sne byty, zwa­ne dusza­mi. Aby pod­kre­ślić ich ete­rycz­ność, nie mogą komu­ni­ko­wać się ze sobą poprzez sło­wa ani dotyk. Jedy­ną for­mą wyra­zu pozo­sta­je ruch. Nastro­jo­wa muzy­ka oraz wcze­śniej­sze warsz­ta­ty pozwa­la­ją gra­czom wyzbyć się wsty­du cia­ła i krę­pa­cji przed tań­cem. Gra odby­wa się w zaciem­nio­nym pomiesz­cze­niu, a gra świa­teł pozwa­la poczuć się niczym w pozba­wio­nej prze­strze­ni wyrwie w cza­sie, mię­dzy śmier­cią a naro­dzi­na­mi. Sam­sa­ra pozwa­la wypo­wie­dzieć to do cze­go sło­wa są zbyt ubo­gie, wyzwa­la emo­cje poka­zu­jąc nam jak ogrom­ną mają siłę. To wręcz mistycz­ne prze­ży­cie w któ­rym cia­ło odcho­dzi na dal­szy plan.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.