Konwencja: imersja

  • Samsara

    Samsara

    Sam­sa­ra to gra na pogra­ni­czu lar­pa i per­for­man­ce­’uu. Gra­cze wcie­la­ją się w bez­cie­le­sne byty, zwa­ne dusza­mi. Aby pod­kre­ślić ich ete­rycz­ność, nie mogą komu­ni­ko­wać się ze sobą poprzez sło­wa ani dotyk. Jedy­ną for­mą wyra­zu pozo­sta­je ruch. Nastro­jo­wa muzy­ka oraz wcze­śniej­sze warsz­ta­ty pozwa­la­ją gra­czom wyzbyć się wsty­du cia­ła i krę­pa­cji przed tań­cem. Gra odby­wa się w zaciem­nio­nym…