BlackBox No.45 — And I Must Scream

Miej­sce: Pomor­ski Park Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ny w Gdyni

Czas: 03.02.2018 r. godz. 16:00

Na naszym kolej­nym spo­tka­niu zapre­zen­tu­je­my Wam larp, któ­ry zachwy­cił publicz­ność festi­wa­lu Dre­am­Ha­ven i Lublarp. And I Must Scre­am to kla­sycz­ny thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny w kon­wen­cji SF. Jego auto­rzy, Maciej Kozu­bal i Mar­cin Ziem­niak, umie­ści­li w swo­im lar­pie wszyst­kie ele­men­ty ukła­dan­ki. Są sztucz­ne inte­li­gen­cje, któ­rych spo­so­bów dzia­ła­nia i myśle­nia już nikt nie rozu­mie. Jest ano­ma­lia w ukła­dzie sło­necz­nym, któ­ra przy­cią­ga naukow­ców, woj­sko­wych i przede wszyst­kim — uwa­gę mediów. Jest ludz­ko­ści pod­da­ją­ca się ocho­czo bio­in­ży­nie­rom i chci­we kor­po­ra­cje. Jeśli roz­wa­ża­cie udział w tej grze, szy­kuj­cie się na obszer­ne kar­ty posta­ci (po kil­ka stron), roz­bu­do­wa­ne tło fabu­lar­ne i mrocz­ną, trud­ną grę. Wcie­li­cie się w role astro­nau­tów bio­rą­cych udział w misji do kosmicz­nej ano­ma­lii. Jeśli spo­dzie­wa­cie się, że pod­czas tej podró­ży coś pój­dzie nie tak… No cóż. Nawet nie będzie­my pró­bo­wa­li uda­wać, że będzie ina­czej. Do zoba­cze­nia!

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA I CZASU WYDARZENIA!

Nowe miej­sce: Pomor­ski Park Nauko­wo Tech­no­lo­gicz­ny Gdy­nia, ul. Zwy­cię­stwa 96/98 Budy­nek II (Sta­ra część Par­ku w byłych halach Mes­ser­sch­mit­ta, wej­ście od stro­ny ul. Redłow­skiej) Sala Kora­lo­wa Nowy czas: SOBOTA 3 lute­go, godzi­ny 16:00–21:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

And I Must Scream

Cena bile­tu 50 zł.