And I Must Scream - BlackBox 3City

And I Must Scream

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7 — 10

W tym

2
2
6

Larp popro­wa­dzo­no na:

‚If we’re not in pain, we’re not alive.’

Zie­mia – rok 2066

Sytu­acja geopolityczna:
Wie­le pro­ble­mów, takich jak choć­by kon­flik­ty gospo­dar­cze, etnicz­ne, reli­gij­ne, nadal nie zosta­ło roz­wią­za­nych. Zagro­że­nia zwią­za­ne z roz­wo­jem glo­bal­nych kor­po­ra­cji, maso­wym roz­wo­jem A.I, zagryw­ka­mi spe­ku­lan­tów oraz lokal­nych lide­rów (przy­wód­cy reli­gij­ni, ter­ro­ry­ści etc.) dopro­wa­dzi­ły do powsta­nia wie­lu państw o cha­rak­te­rze fede­ra­cji (Zjed­no­czo­na Euro­pa, Ame­ry­ka Połu­dnio­wa czy Połu­dnio­wa Afry­ka). Rabun­ko­wa gospo­dar­ka dopro­wa­dzi­ła do zmian kli­ma­tycz­nych – pod­nie­sie­nia się pozio­mu morza o kil­ka metrów, zani­ku prą­du zato­ko­we­go (zim­na Euro­pa) oraz inten­syw­ne­go pustyn­nie­nia wie­lu obsza­rów, co dopro­wa­dzi­ło do maso­we­go gło­du – set­ki milio­nów ludzi. Teraz sytu­acja zosta­ła popra­wio­na dzię­ki roz­wo­jo­wi bio­in­ży­nie­rii i nano­tech­no­lo­gii. Wią­żą się jed­nak z tym dwa pro­ble­my – wie­le bied­nych państw zosta­ło w zupeł­no­ści zda­nych na łaskę mega­kor­po­ra­cji oraz państw pierw­sze­go świa­ta. Ponad­to doszło do maso­we­go gene­tycz­ne­go ska­że­nia bios­fe­ry, któ­re wymknę­ło się spod kon­tro­li – zasad­ni­czo już nie ma “natu­ral­nych” organizmów.

Nauka i technologia:
Obec­ne G.A.I. (gene­ral arti­fi­cial inte­li­gen­ce), ale nikt do koń­ca nie rozu­mie jak dzia­ła­ją (poza tymi, któ­rzy je zbu­do­wa­li). Więk­szość ludzi nie wie nawet o ich ist­nie­niu (nie zosta­ło to utaj­nio­ne, ale po pro­stu więk­szość ludzi nic nie robi i niczym się nie inte­re­su­je). Duże zna­cze­nie odgry­wa­ją zwy­kłe A.I. (roz­wi­nię­te sie­ci neu­ro­no­we i inne uczą­ce się algo­ryt­my), któ­re wyrę­cza­ją ludzi w więk­szo­ści czyn­no­ści, takich jak obsłu­ga domów, pro­wa­dze­nie pojaz­dów, więk­szość dia­gno­sty­ki medycz­nej i admi­ni­stra­cji. Wie­lu ludzi jest ulep­szo­nych poprzez mody­fi­ka­cje gene­tycz­ne, posze­rzo­ne zmy­sły oraz inter­fej­sy mózg-komputer.

Spo­łe­czeń­stwo:
Duże roz­war­stwie­nie pomię­dzy pierw­szym a trze­cim świa­tem. Mimo, że wid­mo śmier­ci gło­do­wej zosta­ło zaże­gna­ne to nadal jest źle (brak sta­bi­li­za­cji i maso­we epi­de­mie). Ponie­waż kra­je te są zależ­ne od pierw­sze­go świa­ta to raczej nie ma groź­by woj­ny, ale są są cią­głe pro­ble­my z ter­ro­ry­sta­mi i hake­ra­mi. Maso­we śle­dze­nie przez A.I zwy­kle chro­ni przed ata­ka­mi ale nie zawsze – cią­gły stan wal­ki, wymy­śla­nie nowych tech­nik i pró­by sił. Sytu­acji nie uła­twia fakt, że w glo­bal­nej sie­ci (post-inter­net) żyje spo­ro zło­śli­we­go i czę­sto dość inte­li­gent­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, któ­re chce się powie­lać (jak “samo­lub­ne geny”). Powszech­na auto­ma­ty­za­cja oraz wyko­rzy­sta­nie AI spra­wi­ło, że ilość miejsc pra­cy ule­gła znacz­nej reduk­cji. Wie­lu ludzi nie pra­cu­je albo pra­cu­je na “sztucz­nie wytwo­rzo­nych” sta­no­wi­skach, któ­re nie są potrzeb­ne. Ci któ­rzy wyko­nu­ją jakieś potrzeb­ne dzia­ła­nia z regu­ły są “ulep­sze­ni” – inter­fej­sy mózg-kom­pu­ter, uspraw­nio­ne zdol­no­ści kogni­tyw­ne i/lub spraw­ność fizycz­na. Dopro­wa­dzi­ło to do ogrom­nej dywer­sy­fi­ka­cji zarów­no na pozio­mie bio­lo­gicz­nym jak i kul­tu­ro­wym. Mnó­stwo róż­nych idei wal­czy ze sobą o roz­po­wszech­nia­nie. Zaczy­na­jąc od odrzu­ce­nia tech­no­lo­gii, ruchów anar­chi­stycz­nych i sekt reli­gij­nych poprzez liber­ta­ria­nizm, nacjo­na­nizm i komu­nizm, prze­cho­dząc do tech­no­kra­tów, trans­hu­ma­ni­stów a skoń­czyw­szy na skraj­nych nihi­li­stach, czy ludziach, któ­rzy celo­wo wybra­li życie w rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej lub tak głę­bo­ko zmo­dy­fi­ko­wa­li swo­je orga­ni­zmy, że zatra­ci­li kon­takt z resz­tą spo­łe­czeń­stwa. Miesz­kań­cy boga­tych kra­jów zaj­mu­ją się reali­za­cją wła­snych zachcia­nek lub ule­ga­ją tren­dom kre­owa­nym przez A.I. na usłu­gach kon­cer­nów. Nauka i tech­no­lo­gia poszły do przo­du tak szyb­ko, że więk­szość ludzi nawet nie pró­bu­je ich rozu­mieć, trak­tu­jąc nowe odkry­cia i wyna­laz­ki jak praw­dy objawione.

Wy jed­nak dro­dzy Gra­cze nale­ży­cie do eli­ty – ułam­ka pro­mi­la popu­la­cji, któ­ry zda­je sobie spra­wę z ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści. Dzię­ki inte­li­gen­cji, roz­le­głej wie­dzy oraz tech­no­lo­gicz­nym ulep­sze­niom wbu­do­wa­nym w Wasze cia­ła, nie tyl­ko rozu­mie­cie co się dzie­je dooko­ła, ale tak­że może­cie nadać temu nowy kie­ru­nek, aktyw­nie popy­cha­jąc świat do przo­du. Mimo swo­ich pew­nych wad jeste­ście w awan­gar­dzie całej ludz­ko­ści i dla­te­go też (z róż­nych powo­dów) zde­cy­do­wa­li­ście się wyru­szyć w podróż na kra­niec Ukła­du Sło­necz­ne­go, któ­ra może na zawsze zmie­nić bieg historii.

Odkry­ta „Ano­ma­lia” w Ukła­dzie Słonecznym

Poło­że­nie:
Orbi­tu­je wokół kar­ło­wa­tej pla­ne­ty ulo­ko­wa­nej na rubie­żach Ukła­du Sło­necz­ne­go w odle­gło­ści oko­ło 20 tys. Jed­no­stek Astro­no­micz­nych (ok 0.3 roku świetlnego)

Natu­ra Anomalii:
w 2026 roku wykry­to źró­dło fal gra­wi­ta­cyj­nych w Ukła­dzie Sło­necz­nym. Po odrzu­ce­niu sze­re­gu hipo­tez (błąd pomia­ru, zabłą­ka­na czar­na dziu­ra lub gwiaz­da neu­tro­no­wa, dzi­wa­deł­ko kwan­to­we etc.) oka­za­ło się, że obec­nie ist­nie­ją­ce teo­rie fizycz­ne nie są w sta­nie wytłu­ma­czyć tego zja­wi­ska. Zasu­ge­ro­wa­no, że moż­li­we wytłu­ma­cze­nie to obec­ność obcej inte­li­gen­cji. W mię­dzy­cza­sie zaob­ser­wo­wa­no tak­że sze­reg prób­ni­ków bada­ją­cych wewnętrz­ny Układ Sło­necz­ny. Żad­ne­go z nich nie uda­ło się prze­chwy­cić ani dokład­niej zba­dać jed­nak uzna­no, że nie pocho­dzą z Zie­mi. Sama Ano­ma­lia pozo­sta­ła nie­zba­da­na. W 2029 roku wysła­no tam sze­reg bez­za­ło­go­wych sond, któ­re dotrą tam po ok. 35 latach (wyko­rzy­sta­no pro­po­ty­po­wy żagiel sło­necz­ny, po roz­pę­dze­niu za pomo­cą bate­rii lase­rów żagiel został porzu­co­ny). W mię­dzy­cza­sie odkry­to jed­nak nowy typ napę­du zapew­nia­ją­cy więk­szą pręd­kość i zde­cy­do­wa­no, że nale­ży wysłać zało­go­wą eks­pe­dy­cję. Czas dotar­cia zało­go­wej misji dobra­no na tyle szyb­ko, że bez­za­ło­go­we son­dy mia­ły dotrzeć jako pierw­sze i zebrać spo­ro infor­ma­cji dla załogi.

Sta­tek i misja Gilgamesza

Finan­so­wa­nie:
Mię­dzy­na­ro­do­we kon­sor­cjum zło­żo­ne głów­nie z pod­mio­tów pry­wat­nych, ale tak­że agen­cji rzą­do­wych (ESA, NASA, Chiń­ska Agen­cja Kosmicz­na etc.). Misja nie ma cha­rak­te­ru woj­sko­we­go, jed­nak znaj­du­je się tam co naj­mniej jeden czło­nek zało­gi słu­żą­cy w armii. Był na to nacisk a ofi­cjal­ne uza­sad­nie­nie było takie, że w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych kło­po­tów potrzeb­ny jest ktoś o dobrym przeszkoleniu.

Cel misji:
Wyja­śnie­nie cha­rak­te­ru Ano­ma­lii oraz zba­da­nie poten­cjal­nej obcej inte­li­gen­cji w Obło­ku Oor­ta. Misja nie ma cha­rak­te­ru wojskowego.

Tech­no­lo­gia:
Wyko­rzy­sta­no eks­pe­ry­men­tal­ny napęd bazu­ją­cy na idei ener­gii próż­ni. Mimo, że na począt­ku XXI wie­ku idea ta budzi­ła co naj­wy­żej uśmiech poli­to­wa­nia to oka­za­ła się w pew­nym sen­sie praw­dzi­wa. Napęd wyko­rzy­stu­je ener­gię kwan­to­wych fluk­tu­acji do nada­nia cią­gu bez potrze­by wyko­rzy­sta­nia zewnętrz­ne­go źró­dła ener­gii. Pozwa­la to na osią­gnię­cie ułam­ka (10–15%) pręd­ko­ści świa­tła i dotar­cie do Ano­ma­lii w prze­cią­gu ok. 3.5 lat. Dla­te­go też w 2061 roku Gil­ga­mesh roz­po­czął swo­ją podróż.

Począ­tek fabuły:

Son­dy nie dotar­ły jesz­cze do Ano­ma­lii ponie­waż zmie­ni­ła ona swo­je poło­że­nie. Kom­pu­ter pokła­do­wy zmie­nił koor­dy­na­ty i Gil­ga­mesz pole­ciał w nowym kie­run­ku, son­dy tak­że ale z uwa­gi na mniej­szą pręd­kość nie dotrą tak szyb­ko jak sta­tek zało­go­wy. Zało­ga jest zda­na na sie­bie, ponie­waż dys­po­nu­je nie­licz­ny­mi infor­ma­cja­mi zebra­ny­mi na Zie­mi oraz przez son­dy, któ­re są jesz­cze w dużej odległości.

Opis

And I Must Scre­am jest grą osa­dzo­ną w sty­li­sty­ce hard scie­n­ce-fic­tion, rozu­mia­nej jako dogłęb­na i rze­tel­na eks­plo­ra­cja wpły­wu tech­no­lo­gii na spo­łe­czeń­stwo, filo­zo­fię i etykę.

Gra­cze wcie­lą się w człon­ków zało­gi eks­pe­dy­cji wysła­nej na kra­niec Ukła­du Sło­necz­ne­go w celu zba­da­nia nie­zwy­kłe­go zja­wi­ska nazwa­ne­go „Ano­ma­lią”, któ­re może być zwią­za­ne z obec­no­ścią inte­li­gent­nych form życia przy­by­łych do Ukła­du Sło­necz­ne­go. Zało­ga Gil­ga­me­sza nale­ży do inte­lek­tu­al­nej eli­ty ludz­ko­ści, ludzie ci z róż­nych przy­czyn zde­cy­do­wa­li się wyru­szyć na tą nie­bez­piecz­ną misję.

Poza tym, że chce­my poka­zać moż­li­wy kon­takt z obcą for­mą życia w moż­li­we reali­stycz­ny i rze­tel­ny nauko­wo spo­sób to chce­my przede wszyst­kim poło­żyć nacisk na nar­ra­cję oraz two­rze­nie histo­rii w cza­sie gry. Każ­da z posta­ci posia­da pewien bagaż doświad­czeń, z któ­rych wie­le jest trau­ma­tycz­nych, co warun­ku­je ich pogląd na świat oraz podej­ście do poten­cjal­ne­go kon­tak­tu z poza­ziem­ską inte­li­gen­cją. W tej dra­ma­tycz­nej sytu­acji doj­dzie do kon­fron­ta­cji zarów­no z inny­mi gra­cza­mi jak i z tym co napo­tka­ją na swo­jej dro­dze. Może to być pozy­tyw­ne prze­ży­cie, poma­ga­ją­ce upo­rać się z prze­szło­ścią oraz poskła­dać na nowo świa­to­po­gląd. Jed­nak­że może ono tak­że być trau­ma­tycz­nym doświad­cze­niem pro­wa­dzą­cym do upad­ku i psy­cho­lo­gicz­ne­go cier­pie­nia. Wie­le będzie zale­ża­ło od ode­gra­nia poszcze­gól­nych posta­ci oraz ich wza­jem­nych inte­rak­cji. Gra­cze mogą tak­że pod­jąć wyzwa­nie by roz­wi­kłać natu­rę miej­sca do jakie­go tra­fi­li jed­nak ich inter­pre­ta­cja (w zależ­no­ści od wła­snych poglą­dów reli­­gi­j­no-filo­­zo­­fi­cz­nych) może być bar­dzo odmienna.

Ważne

Wybra­ne inspiracje:

Lite­ra­tu­ra
P. Watts, Ślepowidzenie
P. Watts, Echopraksja
P. Watts, Try­lo­gia Rifters
P. Doma­gal­ski, Silen­tium Universi
H. Elli­son, Muszę krzy­czeć a nie mam ust
T. Chiang, Histo­ria two­je­go życia
R. Wil­liams, The Meta­mor­pho­sis of Pri­me Intellect
Film i telewizja:
Prometheus
Euro­pa Report
Black Mirror
H+ (youtu­be)

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.