BlackBox No.06 — Podróż, podróż

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 22.02.2015 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Ja, Ty i Robin

Wstęp wol­ny.

Pokolenia

Cena bile­tu 10 zł.