Pokolenia - BlackBox 3City

Pokolenia

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 25 — 36

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wyru­szy­li­ście sko­lo­ni­zo­wać nie­zna­ną pla­ne­tę. Wasza podróż potrwa 6 poko­leń, któ­re spę­dzi­cie w cze­lu­ściach Wasze­go jedy­ne­go domu – stat­ku. Ludzie z pierw­sze­go poko­le­nia pamię­ta­li jesz­cze nie­bo nad gło­wa­mi. Zabra­li ze sobą w kosmos swo­je prze­ko­na­nia i pra­gnie­nia. Dru­gie poko­le­nie naro­dzi się już w podró­ży. Trze­cie zapo­mni o swo­ich przod­kach i o mat­ce Zie­mi. Co z nie­speł­nio­nych snów pierw­sze­go poko­le­nia prze­trwa do cza­sów ich potom­ków – szó­ste­go poko­le­nia podróżników?

Opis

Zapra­sza­my na podróż przez czas i prze­strzeń jedy­nym w swo­im rodza­ju wie­lo­po­ko­le­nio­wym stat­kiem kosmicz­nym. Romans, dużo pro­kre­acji, wal­ki o wła­dzę i prze­trwa­nie. Zapra­sza­my pio­nie­rów kosmosu!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.