Strona główna » Larpy » Pokolenia

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 25 — 36

Larp poprowad­zono na:

Wyruszyliś­cie skol­o­ni­zować niez­naną plan­etę. Wasza podróż potr­wa 6 pokoleń, które spędzi­cie w czeluś­ci­ach Waszego jedynego domu – statku. Ludzie z pier­wszego pokole­nia pamię­tali jeszcze niebo nad głowa­mi. Zabrali ze sobą w kos­mos swo­je przeko­na­nia i prag­nienia. Drugie pokole­nie nar­o­dzi się już w podróży. Trze­cie zapom­ni o swoich przod­kach i o matce Zie­mi. Co z niespełnionych snów pier­wszego pokole­nia przetr­wa do cza­sów ich potomków – szóstego pokole­nia podróżników?

Opis

Zaprasza­my na podróż przez czas i przestrzeń jedynym w swoim rodza­ju wielopokole­niowym statkiem kos­micznym. Romans, dużo prokreacji, wal­ki o władzę i przetr­wanie. Zaprasza­my pio­nierów kosmosu!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Przewiń do góry