Strona główna » Larpy » Ja, Ty i Robin

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3

Larp poprowad­zono na:

Gwiaz­da, pro­du­cent i opiekun – trój­ka blis­kich przy­jaciół wybiera się na wspól­ny wypad. Jed­nak oprócz zwykłego bagażu zabier­a­ją ze sobą również swo­je prob­le­my, a kłót­nie niszczą dobrze zapowiada­ją­cy się week­end. Krót­ka opowieść o emoc­jach, pięknie przy­jaźni i o tym, że nawet pełni najlep­szych chę­ci nie potrafimy ze sobą roz­maw­iać. O tym, co się dzieje, gdy nie dostrzegamy prawdy, dopó­ki nie jest za późno… A także o tym, co by było, gdy­by dru­ga szansa była jed­nak możliwa.

Opis

Pełen emocji jeep w kon­wencji współczes­nego dra­matu codzi­en­nego. Zaprasza­my graczy, nie boją­cych się opowieś­ci bez szczęśli­wego zakończenia. Gra bez akty­wnego udzi­ału wid­owni, ale jest ona mile widziana.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry