Ja, Ty i Robin - BlackBox 3City

Ja, Ty i Robin

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gwiaz­da, pro­du­cent i opie­kun – trój­ka bli­skich przy­ja­ciół wybie­ra się na wspól­ny wypad. Jed­nak oprócz zwy­kłe­go baga­żu zabie­ra­ją ze sobą rów­nież swo­je pro­ble­my, a kłót­nie nisz­czą dobrze zapo­wia­da­ją­cy się week­end. Krót­ka opo­wieść o emo­cjach, pięk­nie przy­jaź­ni i o tym, że nawet peł­ni naj­lep­szych chę­ci nie potra­fi­my ze sobą roz­ma­wiać. O tym, co się dzie­je, gdy nie dostrze­ga­my praw­dy, dopó­ki nie jest za póź­no… A tak­że o tym, co by było, gdy­by dru­ga szan­sa była jed­nak możliwa.

Opis

Pełen emo­cji jeep w kon­wen­cji współ­cze­sne­go dra­ma­tu codzien­ne­go. Zapra­sza­my gra­czy, nie boją­cych się opo­wie­ści bez szczę­śli­we­go zakoń­cze­nia. Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, ale jest ona mile widziana.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.