Strona główna » Larpy » Wolna | Wola

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: hor­ror

Czas trwa­nia: 1 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

Nie zda­je­my sobie z tego sprawy… ale zostal­iśmy naw­iedzeni przez duchowe pasoży­ty, które wpły­wa­ją na nasze poczy­na­nia. Pomi­mo naszej wiary w wol­ną wolę jesteśmy tylko niewol­nika­mi tych istot, które zdomi­nowały nasze życie i kieru­ją naszy­mi kroka­mi. Codzi­en­nie staramy się skon­cen­trować na tyle, by choć kil­ka razy prze­jąć kon­trolę nad włas­nym życiem.

Opis

Krót­ki, inten­sy­wny hor­ror pros­to z Amery­ki. Uczest­ni­cy larpu gra­ją w parach – w każdej parze jed­na z osób jest nosi­cielem, a dru­ga pasożytem. Nosi­ciele usiłu­ją skupić swo­ją men­tal­ną energię na tyle, by w kluc­zowych momen­tach gry odzyskać panowanie nad sytu­acją. Tym­cza­sem pasoży­ty… Pasoży­ty mają swój włas­ny plan. Gra została zgłos­zona do konkur­su Gold­en Cobra 2016. Moż­na pobrać ją w for­ma­cie PDF

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.

Przewiń do góry