Wolna | Wola - BlackBox 3City

Wolna | Wola

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: hor­ror

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nie zda­je­my sobie z tego spra­wy… ale zosta­li­śmy nawie­dze­ni przez ducho­we paso­ży­ty, któ­re wpły­wa­ją na nasze poczy­na­nia. Pomi­mo naszej wia­ry w wol­ną wolę jeste­śmy tyl­ko nie­wol­ni­ka­mi tych istot, któ­re zdo­mi­no­wa­ły nasze życie i kie­ru­ją naszy­mi kro­ka­mi. Codzien­nie sta­ra­my się skon­cen­tro­wać na tyle, by choć kil­ka razy prze­jąć kon­tro­lę nad wła­snym życiem.

Opis

Krót­ki, inten­syw­ny hor­ror pro­sto z Ame­ry­ki. Uczest­ni­cy lar­pu gra­ją w parach – w każ­dej parze jed­na z osób jest nosi­cie­lem, a dru­ga paso­ży­tem. Nosi­cie­le usi­łu­ją sku­pić swo­ją men­tal­ną ener­gię na tyle, by w klu­czo­wych momen­tach gry odzy­skać pano­wa­nie nad sytu­acją. Tym­cza­sem paso­ży­ty… Paso­ży­ty mają swój wła­sny plan. Gra zosta­ła zgło­szo­na do kon­kur­su Gol­den Cobra 2016. Moż­na pobrać ją w for­ma­cie PDF

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.