Konwencja: Battlestar Galactica

  • Olimpic Carrier

    Olimpic Carrier

    Larp odby­wa się na zagu­bio­nym w prze­strze­ni stat­ku pasa­żer­skim Olym­pic Car­rier. Gra­cze pod pre­sją cza­su i oko­licz­no­ści pro­wa­dzą mię­dzy sobą śledz­two i pró­bu­ją prze­trwać poja­wia­ją­ce się zagrożenia. Wyma­ga­ne wcze­śniej­sze zgło­sze­nia. Ofe­ru­je­my pomoc przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów, ale jest też moż­li­wość gry w neu­tral­nym współ­cze­snym ubiorze. Lista postaci Kapi­tan John Wil­ner – Dowód­ca Olym­pic Car­rier (uwa­ga: trud­na…