6016 - BlackBox 3City

6016

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

– To jaki samo­chód podo­ba się Pani najbardziej?
– Chcia­ła­bym czerwony.
– Dosko­na­ły wybór! Czer­wo­ne samo­cho­dy są prze­cież najszybsze!
…STOP!…
– Ach więc to tak! W prze­szło­ści szyb­kość pojaz­dów ozna­cza­no kolorami!
– Nie sądzę. Raczej kolor decy­do­wał o pręd­ko­ści. Musie­li doda­wać cze­goś do farby…
– Fascy­nu­ją­ce. Jak mogli­śmy zgu­bić taką technologię?

Opis

W dzi­siej­szym świe­cie ist­nie­je jed­no, spe­cy­ficz­ne medium, któ­re budu­je ste­reo­ty­py na temat płci, miło­ści, kon­flik­tu. To ope­ry mydla­ne. W uto­pij­nym świe­cie roku 6016, gdzie kró­lu­je rów­ność i cał­ko­wi­ta wol­ność jed­no­stek, gru­pa stu­den­tów histo­rii przy­go­to­wu­je się do egza­mi­nu ze struk­tur spo­łecz­nych i ról płcio­wych na począt­ku XXI wie­ku. Jedy­nym histo­rycz­nym źró­dłem z tam­te­go okre­su, do jakie­go mają dostęp, to frag­men­ty ope­ry mydla­nej „Kocham, Pra­gnę, Nie Ufam”. Wciel­cie się w ich role i posta­raj­cie jak naj­le­piej przy­go­to­wać do egza­mi­nu! Grze dobrze robi publicz­ność. Jeśli chcesz zoba­czyć, czym są lar­py, a nie koniecz­nie masz ocho­tę grać – ta gra jest wła­śnie dla Ciebie.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.