Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

– To jaki samochód podo­ba się Pani najbardziej?
– Chci­ałabym czerwony.
– Doskon­ały wybór! Czer­wone samo­chody są prze­cież najszybsze!
…STOP!…
– Ach więc to tak! W przeszłoś­ci szy­bkość pojazdów oznaczano kolorami!
– Nie sądzę. Raczej kolor decy­dował o pręd­koś­ci. Musieli dodawać czegoś do farby…
– Fas­cynu­jące. Jak mogliśmy zgu­bić taką technologię?

Opis

W dzisiejszym świecie ist­nieje jed­no, specy­ficzne medi­um, które budu­je stereo­typy na tem­at płci, miłoś­ci, kon­flik­tu. To opery myd­lane. W utopi­jnym świecie roku 6016, gdzie królu­je równość i całkowi­ta wol­ność jed­nos­tek, gru­pa stu­den­tów his­torii przy­go­towu­je się do egza­minu ze struk­tur społecznych i ról płciowych na początku XXI wieku. Jedynym his­to­rycznym źródłem z tamtego okre­su, do jakiego mają dostęp, to frag­men­ty opery myd­lanej „Kocham, Prag­nę, Nie Ufam”. Wciel­cie się w ich role i postara­j­cie jak najlepiej przy­go­tować do egza­minu! Grze dobrze robi pub­liczność. Jeśli chcesz zobaczyć, czym są larpy, a nie koniecznie masz ochotę grać – ta gra jest właśnie dla Ciebie.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry