BlackBox No.22 – Zrozumieć obraz

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych

Czas: 06.11.2016 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

6016

Wstęp wol­ny.