So, Mom I Made This Sex Tape - BlackBox 3City

So, Mom I Made This Sex Tape

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

– Nie o taki femi­nizm wal­czy­łam! Wal­czy­łam o rów­ne trak­to­wa­nie, rów­no pła­ce i koniec idio­tycz­nych docinków!
– Co ty wiesz o wal­ce córuś. W moich cza­sach wal­czy­ły­śmy o pra­wa gło­su. Ty ani przez minu­tę nie bałaś się, że cię zamkną. Ja tak.
– Nie przej­muj się sio­stro. Ja jestem z cie­bie dumna.
– No i popatrz tyl­ko, no popatrz co naro­bi­łaś! Ona ma dopie­ro 16 lat!

Opis

Gra, któ­ra przy­no­si odpo­wiedź na pyta­nie, jak róż­nie moż­na rozu­mieć femi­nizm. I jak róż­nie pod­cho­dzą do tego zagad­nie­nia nie tyl­ko męż­czyź­ni, ale i kobie­ty. Dosko­na­ła kome­dia o typo­wej wło­skiej rodzi­nie. Larp pełen hała­su, emo­cji i tem­pe­ra­men­tu – dosko­na­ła oka­zja by w nie­skrę­po­wa­ny spo­sób wykrzy­czeć, co się myśli. Jed­na z naj­lep­szych gier pocho­dzą­cych z lar­po­wej anto­lo­gii #Femi­nism

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.