Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu - BlackBox 3City

Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

“…kie­dy pro­po­nu­ją Ci por­to, powin­no się powie­dzieć ‘Oh, tak. Popro­szę odro­bi­nę.’ Każ­dy tak mówi. Musisz tak powie­dzieć, nawet jeśli masz ocho­tę na MNÓSTWO porto”
— Ter­ry Pratchett

Opis

Na ostat­nim balu doszło do pew­ne­go incy­den­tu z udzia­łem nowo mia­no­wa­ne­go ear­la, któ­ry jest tak waż­ny, że nie wypa­da mówić o nim nawet szep­tem. Jed­nak spra­wa jest tak wiel­kiej wagi, że zało­żo­no spe­cjal­ny komi­tet, celem zara­dze­nia tej sytu­acji. Trze­ba zna­leźć dyplo­ma­tycz­ne roz­wią­za­nie, jak upo­mnieć waż­ne­go ary­sto­kra­tę w zakre­sie dobrych manier. 

Larp został wyróż­nio­ny przez juro­rów tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra, a naszą uwa­gę zwró­cił absur­dal­no­ścią głów­ne­go pro­ble­mu. Nie da się ukryć, że jako Pola­cy, uwiel­bia­my powo­ły­wać wszel­kie­go rodza­ju komi­sje, któ­re zaj­mą się spra­wa­mi naj­wyż­szej wagi. Ta gra, jak kil­ka naszych ulu­bio­nych sce­na­riu­szy, natych­miast otrzy­ma­ła nową nazwę: “Kup­ka w Pon­czu”. Zapra­sza­my do gra­nia z wyso­kie­go C, bycia “ą‑ę” i natych­mia­sto­we­go zaję­cia się poli­tycz­ną afe­rą o… Ekskrementy.

Wymagania

Mile widzia­ne ele­ganc­kie stro­je. Nie musi być to wik­to­riań­ska Anglia. Wszak wyso­ko uro­dzo­nych lor­dów mamy też obec­nie. Post­mo­der­ni­stycz­ny, modo­wy kok­tajl będzie jak naj­bar­dziej na miejscu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.