Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu

Na ostat­nim balu doszło do pew­ne­go incy­den­tu z udzia­łem nowo mia­no­wa­ne­go ear­la, któ­ry jest tak waż­ny, że nie wypa­da mówić o nim nawet szep­tem. Jed­nak spra­wa jest tak wiel­kiej wagi, że zało­żo­no spe­cjal­ny komi­tet, celem zara­dze­nia tej sytu­acji. Trze­ba zna­leźć dyplo­ma­tycz­ne roz­wią­za­nie, jak upo­mnieć waż­ne­go ary­sto­kra­tę w zakre­sie dobrych manier.  Larp został wyróż­nio­ny przez jurorów …

Regen­cyj­ny Komi­tet Dobrych Manier i Pre­wen­cji Wpa­dek w Pon­czu Read More »