12 Gniewnych Ludzi - BlackBox 3City

12 Gniewnych Ludzi

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Dwie rze­czy popy­cha­ją ludzi do dzia­ła­nia – inte­res i strach.”

- Napo­le­on Bonaparte

Opis

Uro­dzi­li­ście się w Kró­le­stwie. Wal­czy­li­ście o Repu­bli­kę. Żyli­ście w Cesar­stwie. Teraz wąż pożarł wła­sny ogon. Umrze­cie w odre­stau­ro­wa­nym Kró­le­stwie. Jest tyl­ko jed­no pyta­nie: Kie­dy was roz­strze­la­ją? I czy zro­bią to wasi wła­śni żoł­nie­rze, czy za spust pocią­gną sprzy­mie­rze­ni? Część z was już upa­da­ła na twarz przed Bur­bo­nem, któ­ry powró­cił na tron. Resz­ta nadal ma swój honor i potra­fi sta­nąć po stro­nie upa­dłe­go Cesarza.

Sta­ra szlach­ta, któ­ra ucie­kła w latach ‘90 do Austrii, Prus czy Anglii wła­śnie powró­ci­ła w glo­rii try­um­fu. Ci, wła­śnie ci, któ­rzy tak rado­śnie wspie­ra­li siły kolej­nych koali­cji anty­fran­cu­skich. A teraz negu­ją wasze tytu­ły i zasłu­gi. Jeste­ście w koń­cu syna­mi: szew­ców, karcz­ma­rzy, bed­na­rzy czy żoł­nie­rzy. Dro­gę na salo­ny toro­wa­li­ście sobie za pomo­cą szpa­dy, bagne­tu i odwa­gi. Wal­czy­li­ście w wiel­kiej armii Renu. We wspa­nia­łej armii Włoch. Część z was była z Cesa­rzem w Egip­cie. Wasze przy­dom­ki pocho­dzą od wiel­kich bitew. A teraz syno­wie jakiś zapo­mnia­nych ryce­rzy­ków uczą was manier. Ludzie, któ­rzy w poje­dyn­ku nie usta­li­by trzech sekund. Musi­cie pod­jąć jakieś dzia­ła­nie. Żoł­nie­rze Wiel­kiej Armii. Ludzie, któ­rzy byli z wami we wszyst­kich tam­tych strasz­nych i wspa­nia­łych miej­scach. Ci któ­rzy bie­gli za wami pod Arco­le, bro­ni­li ostat­nich armat pod Maren­go, wię­zi­li głup­ca Mac­ka w Ulm, bro­ni­li pra­we­go skrzy­dła we wsi Sokol­ni­ce, czy też kontr­ata­ko­wa­li z lewe­go w Tel­nic. Boha­te­ro­wie spod Jen­ny. Moca­rze z Auster­lad. Idą­cy naprze­ciw burzy śnież­nej i kar­ta­czy nad Iła­wą. Sztur­mu­ją­cy szań­ce pod Boro­di­no i toną­cy, gdy ucie­ka­li­ście spod Lip­ska. Każ­dy z nich jest gotów jesz­cze jeden raz wziąć sztan­dar z trój­ko­lo­ro­wą fla­gą i z Mar­sy­lian­ką na ustach ruszyć na wro­ga. Wszy­scy to wie­cie. Nawet ci, któ­rzy by rato­wać swo­je przy­wi­le­je padli na twarz przed następ­cą tego, któ­re­go gło­wa słusz­nie spa­dła na bruk. Są wśród was jesz­cze tacy, któ­rzy marzą o powro­cie do tam­tych lat… Do wspa­nia­łej armii Renu, kie­dy waszych ide­ałów bro­ni­li­ście bagne­ta­mi. Są ci, krót­szy nie cof­ną się, by przy­wró­cić naj­wspa­nial­szy okres w histo­rii Fran­cji. By przy­wró­cić Cesarstwo…

Mar­szał­ko­wie Napo­le­ona, co uczy­ni­cie?! Wiel­cy wodzo­wie, co uczy­ni­cie, kie­dy w Wied­niu zdraj­ca Tal­ley­rand sprze­da­je Fran­cję za garść srebr­ni­ków?! Pogrom­cy sze­ściu, kolej­nych koali­cji, co zro­bi­cie, gdy wasz wódz wię­zio­ny jest na Elbie? Wy, któ­rzy zmu­si­li­ście go do abdy­ka­cji, co uczy­ni­cie, gdy zagro­żo­na jest Fran­cja i wszyst­ko, co uda­ło się zmienić?

Oto godzi­na waszej pró­by. Armia jest za wami. Lud jest za wami. Przy­szłość Fran­cji leży w waszych dło­niach. Nowy wład­ca Fran­cji zapra­sza was na spo­tka­nie. Co tam zro­bi­cie? Co mu powie­cie? Zdra­dzi­cie go czy zało­ży­cie bia­łe kokar­dy? Zdep­cze­cie jesz­cze raz trój­ko­lo­ro­wą fla­gę czy sta­nie­cie za uci­śnio­ny­mi wia­ru­sa­mi, któ­rych usu­wa się z wojska?

Co uczy­ni­cie?

Lista postaci

 • Louis-Ale­­xa­n­dre Berthier
 • Joachim Murat
 • Andre Mase­na
 • Pier­re Augereau
 • Jean Bap­ti­ste Bernadotte
 • Nico­las Jean de Dieu Soult
 • Michel Ney
 • Louis Nico­las Davo­ut Bonapartysta
 • Fra­nço­is Chri­sto­phe Kellermann
 • Étien­ne Jacqu­es Joseph Ale­xan­dre Macdonald
 • Augu­ste Frédéric Louis Vies­se de Marmont
 • Nico­las Char­les Oudinot
 • Król Fran­cji Ludwik XVIII

Wymagania

Jeśli przy­go­tu­je­cie stro­je pasu­ją­ce do epo­ki, to będzie­my bar­dzo szczę­śli­wi (nawet jeśli będą to poje­dyn­cze czę­ści gar­de­ro­by). Alter­na­tyw­nie ubierz­cie się w kla­sycz­ną black­bo­xo­wą, jed­no­li­tą czerń: spodnie, golf lub blu­zę bez napi­sów i nadruków.

Ważne

Z uwa­gi na realia histo­rycz­ne, wszyst­kie posta­cie to męż­czyź­ni. W grze dopusz­cza­my jed­nak cros­splay: panie mogą grać męskie role, ser­decz­nie zapraszamy!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.