BlackBox No.109 – 12 Gniewnych Ludzi

Czas: 10.12.2022 r. godz. 11:00

Czas: 10.12.2022r. godz. 11:00

“Uro­dzi­li­ście się w Kró­le­stwie. Wal­czy­li­ście o Repu­bli­kę. Żyli­ście w Cesar­stwie. Teraz wąż pożarł wła­sny ogon. Umrze­cie w odre­stau­ro­wa­nym Kró­le­stwie. Jest tyl­ko jed­no pyta­nie: Kie­dy was roz­strze­la­ją? I czy zro­bią to wasi wła­śni żoł­nie­rze, czy za spust pocią­gną sprzy­mie­rze­ni? Część z was już upa­da­ła na twarz przed Bur­bo­nem, któ­ry powró­cił na tron. Resz­ta nadal ma swój honor i potra­fi sta­nąć po stro­nie upa­dłe­go Cesarza!”

Na nasze 109te spo­tka­nie przy­go­to­wa­li­śmy podwój­ny debiut. Po raz pierw­szy w roli pro­wa­dzą­cej poja­wi się u nas gościn­nie Gosia Uchnast. I po raz pierw­szy będzie­cie mie­li oka­zję zagrać w lar­pie, któ­re­go akcja dzie­je się w dzie­więt­na­sto­wiecz­nej Francji.

Zapra­sza­my na histo­rycz­ny larp Mał­go­rza­ty Uchnast i Fili­pa Klibera 

12 gniewnych ludzi

Miejsce

Gra odbę­dzie się w gdań­skim Cen­trum Nauki Heve­lia­num, w sali im. Marii Curie-Skło­­do­w­skiej. Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i kanap­ki. Jeśli chce­cie zabrać ze sobą sło­dy­cze lub inne goto­we przy­sma­ki, upew­nij­cie się, że są opa­ko­wa­ne odpo­wied­nio “histo­rycz­nie”. Ser i chleb zawi­nię­ty w płót­no TAK, Grześ­ki i Snic­ker­sy NIE 🙂

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp “12 gniew­nych ludzi” w oka­zyj­nej cenie 20,00 zł
  • Z listy waka­tów wybierz 3 posta­cie któ­re naj­bar­dziej chcesz zagrać 
  • Napisz maila z wybra­ny­mi posta­cia­mi na jakub.brzeznicki@funreal.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj strój na larp!

UWAGA! Ze wzglę­du na realia histo­rycz­ne, wszyst­kie role to posta­cie męskie. Nato­miast bar­dzo zachę­ca­my do udzia­łu w grze wszyst­kie Panie. Cros­splay jest w koń­cu obec­ny w teatrze (i lar­pach) od same­go początku! 🙂

Bilety

Bile­ty na grę w cenie 20zł będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA od godzi­ny 20 w nie­dzie­lę, 4 grud­nia 2022. Posia­da­cze Kar­ty do kul­tu­ry, mogą sko­rzy­stać z kodu pro­mo­cyj­ne­go “KARTA DO KULTURY”. Pro­si­my o zabra­nie kar­ty w celu oka­za­nia przed wydarzeniem.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

12 Gniewnych Ludzi

10.12.2022 r. godz. 11:00Cena bile­tu 20 zł.