BlackBox No.95 – Golden Cobra 2021

Czas: 28.11.2021 r. godz. 16:00

Tak jak co roku, gdy tyl­ko skoń­czą się pro­mo­cje na zni­cze, w mar­ke­tach zagosz­czą Miko­ła­je z cze­ko­la­dy… Gdy z gło­śni­ków pole­ci uko­cha­ne (przez Pau­nydż) i znie­na­wi­dzo­ne (przez całą resz­tę) “Last Chri­st­mas”, eki­pa Black­Bo­xu zasia­da do prze­glą­du sce­na­riu­szy z kon­kur­su Gol­den Cobra. Jest to dla nas obo­wiąz­ko­wy punkt pro­gra­mu w sezo­nie, gdzie wspól­nie z Wami się­ga­my po nowe, nie­ty­po­we i cie­ka­we scenariusze. 

Po dłu­gich dys­ku­sjach wybra­li­śmy dwie gry, któ­re zwró­ci­ły uwa­gę sędziów i otrzy­ma­ły kolej­no nagro­dę i wyróż­nie­nie: “Oso­bi­ste wyzna­nia ostat­nich Kró­lów Nie­bios” oraz “Regen­cyj­ny Komi­tet Dobrych Manier i Pre­wen­cji Wpa­dek w Ponczu”. 

Pierw­sza z nich to oka­zja do zagra­nia w XIX w. Chi­nach, gdzie na sku­tek kry­zy­su eko­no­micz­ne­go spo­wo­do­wa­ne­go I woj­ną opiu­mo­wą i roz­przę­że­niem wła­dzy, doszło do powsta­nia taj­pin­gów. Skoń­czy­ło się ono  klę­ską. My ode­gra­my jego ostat­ni akt. 
Dru­ga gra pozwo­li na wspię­cie się na wyży­ny sztu­ki dyplo­ma­cji, gdy jako szla­chet­ni człon­ko­wie komi­te­tu do spraw skan­da­lu, będzie­cie musie­li zająć się pew­nym fekal­nym feral­nym incy­den­tem Jaśnie Hra­bie­go. Anglia w epo­ce regen­cji tym razem w wyda­niu absur­dal­nym, dają­cym pole do popi­su Jaśnie Pań i Jaśnie Panów.

Jako że w tej chwi­li dopi­na­my for­mal­no­ści zwią­za­ne z nowym black­bo­xo­wym miej­sce, o loka­li­za­cji Black­bo­xu ofi­cjal­nie poin­for­mu­je­my do 21go listopada.

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios

28.11.2021 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.

Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu

28.11.2021 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.