Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios - BlackBox 3City

Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

“W pań­stwie rzą­dzo­nym dobrze wstyd być bied­nym. W pań­stwie rzą­dzo­nym źle wstyd być bogatym.”
— Konfucjusz

Opis

Jest rok 1864. Woj­ska cesa­rza Qing z pomo­cą zagra­nicz­nych sił kolo­nial­nych miaż­dżą chiń­skie powsta­nie. Teraz na pole­ce­nie cesa­rza, macie prze­pro­wa­dzić prze­słu­cha­nie trzech, ostat­nio schwy­ta­nych przy­wód­ców Rebe­lii Taiping w dzie­więt­na­sto­wiecz­nych Chinach.

Larp został nagro­dzo­ny w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra, zdo­by­wa­jąc tytuł  “Gry, któ­ra naj­bar­dziej nas eks­cy­tu­je” (Game We’re Most Exci­ted Abo­ut). Juro­rzy zwró­ci­li uwa­gę na fakt nie­zwy­kłej szcze­gó­ło­wo­ści sce­na­riu­sza, któ­ry ich zda­niem jest jed­ną z naj­bar­dziej prze­my­śla­nych gier, z któ­ry­mi mie­li ostat­nio stycz­ność. Nas z lolei zachwy­cił rów­nież for­mat, w jakim został przy­go­to­wa­ny print&play. Doku­men­ta­cja tej gry jest jed­nym z lep­szych przy­kła­dów dobrej prak­ty­ki spi­sy­wa­nia larpów.

Zale­tą lar­pu jest też moc­na osa­dzo­na w histo­rycz­nych realiach per­spek­ty­wa, z któ­rej gra­cze patrzą na wspól­ne relacje. 

Wymagania

W tej grze pro­si­my o jed­no­li­te ciem­ne stro­je. Naj­le­piej czar­ne koszul­ki i spodnie. Przy­go­tuj­cie też bia­łe koszul­ki na zmia­nę. Może­cie zało­żyć, że będą widoczne!

Ważne

w grze dopusz­cza­my crossplay

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.