Prism Night - BlackBox 3City

Prism Night

For­mat: prze­gląd

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zwy­kły dzień w pra­cy, Taxów­ka, The Night We Met. Namiot, Meza­lians, Dzień lotu, Mie­siąc mio­do­wy na pla­ne­cie “O”, Sta­ry czy ty jesteś peda­łem? Nowa ety­kie­ta, Pią­tecz­ka czy dupecz­ka, Poker face. You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk.

Róż­ni­my się od siebie.
Cza­sem to dar — świat doce­nia rzad­kie talen­ty, my jeste­śmy zachę­ca­ni by je rozwijać.
Bywa jed­nak, że inność sta­je się wyzwaniem.
Ceną za wyj­ście z sze­re­gu jest nie­zro­zu­mie­nie, wyob­co­wa­nie i samotność.
Każ­dy inność — to inna opowieść.

Opis

Prism to pierw­sza pol­ska anto­lo­gia sce­na­riu­szy lar­po­wych, poświę­co­na tema­ty­ce LGB­TQiA. Więk­szość zamiesz­czo­nych w niej gier mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas wyda­rze­nia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego same­go dnia pre­zen­to­wa­no je w kil­ku mia­stach w Pol­sce i zagranicą).  W trój­mie­ście Pri­sm­We­ek odbył się w ramach nasze­go spo­tka­nia Black­Box No. 47. Suk­ces tego wyda­rze­nia (ponad 30 gra­czy i roze­gra­ne 4 gry) zachę­cił nas, by pod­czas BB Sum­mer Week zor­ga­ni­zo­wać kolej­ny wie­czór poświę­co­ny grom o tema­ty­ce LGB­TQiA. Tak jak poprzed­nio — źró­dłem sce­na­riu­szy będzie Anto­lo­gia Prism. Każ­dy z 19 lar­pów to szkie­let opo­wie­ści o pro­ble­mach, (nie)codziennych sytu­acjach, a tak­że spo­łecz­nych mecha­ni­zmach, z per­spek­ty­wy oso­by repre­zen­tu­ją­cej mniej­szość sek­su­al­ną. Wszyst­kie sce­na­riu­sze zawie­ra­ją pier­wia­stek auten­tycz­nej histo­rii — nawet jeśli jest on zama­sko­wa­ny konwencją. O tym, któ­re lar­py roze­gra­my, zade­cy­du­je­cie Wy. Niech ten wie­czór sta­nie się oka­zją do pró­by spoj­rze­nia na świat z inne­go punk­tu widzenia.  Dowiedz się wię­cej o PRISM.