Strona główna » Larpy » Prism Night

For­mat: przegląd

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Zwykły dzień w pra­cy, Taxówka, The Night We Met. Namiot, Meza­lians, Dzień lotu, Miesiąc miodowy na planecie “O”, Stary czy ty jesteś pedałem? Nowa etyki­eta, Piątecz­ka czy dupecz­ka, Pok­er face. You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk.

Różn­imy się od siebie.
Cza­sem to dar — świat doce­nia rzad­kie tal­en­ty, my jesteśmy zachę­cani by je rozwijać.
Bywa jed­nak, że inność sta­je się wyzwaniem.
Ceną za wyjś­cie z szeregu jest niezrozu­mie­nie, wyob­cow­anie i samotność.
Każdy inność — to inna opowieść.

Opis

Prism to pier­wsza pol­s­ka antolo­gia sce­nar­iuszy lar­powych, poświę­cona tem­atyce LGBTQiA. Więk­szość zamieszc­zonych w niej gier miała swo­ją pre­mierę pod­czas wydarzenia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego samego dnia prezen­towano je w kilku mias­tach w Polsce i zagranicą). 

W trójmieś­cie PrismWeek odbył się w ramach naszego spotka­nia Black­Box No. 47. Sukces tego wydarzenia (pon­ad 30 graczy i roze­grane 4 gry) zachę­cił nas, by pod­czas BB Sum­mer Week zor­ga­ni­zować kole­jny wieczór poświę­cony grom o tem­atyce LGBTQiA. Tak jak poprzed­nio — źródłem sce­nar­iuszy będzie Antolo­gia Prism.

Każdy z 19 larpów to szkielet opowieś­ci o prob­lemach, (nie)codziennych sytu­ac­jach, a także społecznych mech­a­niz­mach, z per­spek­ty­wy oso­by reprezen­tu­jącej mniejs­zość sek­su­al­ną. Wszys­tkie sce­nar­iusze zaw­ier­a­ją pier­wiastek aut­en­ty­cznej his­torii — nawet jeśli jest on zamaskowany konwencją.

O tym, które larpy roze­gramy, zade­cy­du­je­cie Wy.

Niech ten wieczór stanie się okazją do pró­by spo­jrzenia na świat z innego punk­tu widzenia. 

Dowiedz się więcej o PRISM.

 

Przewiń do góry