Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.47 — PrismWeek i Weekendowe Warsztaty Larpowe

Miejsce: Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych

Czas: 10.03.2018 r. godz. 14:00

Weekendowe Warsztaty Larpowe

Cho­ci­aż odgry­wamy w nim role, larp to nie teatr. Ale teatr — i pochodzące z niego ćwiczenia — może pomóc nam w osiąg­nię­ciu satys­fakcji i radoś­ci z gra­nia. Dzię­ki prostym warsz­tatom łatwiej nam udać emoc­je, grać gestem — a nie samym słowem, otworzyć się, przeła­mać lody i ośmielić się grać z nieznajomymi.
Warsz­taty przed­lar­powe to stan­dar­d­owa część każdego black­box­owego spotka­nia. W czwartym roku naszej dzi­ałal­noś­ci chcemy:
— pokazać wam nasze ulu­bione ćwiczenia;
— przetestować nowe “sporty teatralne”;
— zabaw­ić się gra­mi pochodzą­cy­mi z impro;
— zademon­strować, jak pro­jek­tu­je się ćwiczenia pod konkretne gry;
— skom­ponować nowe warsz­taty razem z wami.

Pro­gram tej częś­ci naszego spotkania:

14:00 — 16:00 — Piotr Budzisz — warsz­taty teatralne: “Ciało w ruch!”
16:00 — 18:00 — Piotr Milews­ki — warsz­taty aktorskie: “Emoc­je i improwizacje”
18:00 — 20:00 — Jakub Kras­sows­ki — “Warsz­taty o warsz­tat­ach: jak je pro­jek­tować” (prezen­tac­ja metody i przykładow)
20:00 — 22:00 — Jakub Kras­sows­ki — “Warsz­taty o warsz­tat­ach: ćwiczenia prak­ty­czne — warsz­taty do Mojej Gry”

PrismWeek

… to wydarze­nie związane ze zbliża­jącą się pub­likacją pol­skiej antologii gier o tem­atyce LGBTQiA.
Prism to zbiór gier porusza­ją­cych tem­atykę mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych. Nie ma żad­nej linii ide­o­log­icznej, a sce­nar­iusze są owocem indy­wid­u­al­nych przeżyć i prze­myśleń autorów, które grac­zom dają możli­wość spo­jrzenia przez chwilę na świat ich ocza­mi. Mogą pokazy­wać per­spek­ty­wę mniejs­zoś­ci, konkret­ną sytu­ację lub mech­a­nizm, zwracać uwagę na jak­iś problem.
W week­end 9–11 mar­ca w kilku mias­tach Pol­s­ki (i nie tylko) odby­wa­ja się “pris­mowe” spotka­nia lar­powe. Czekać na Was mis­tr­zowie gry oraz larpy zebrane w antologii.
Nie będzie pro­gra­mu. Może­cie przyjść w dowol­nej grupie i wybrać grę, a my poprowadz­imy ją dla Was od razu, lub gdy zbierze się odpowied­nia licz­ba graczy.
W antologii zebra­no aż 18 larpów (przez­nac­zonych dla 2 do 19 graczy) — będzie więc z czego wybierać.

Więcej o Prism:
http://funreal.pl/prism/

Więcej o PrismWeek:
https://www.facebook.com/events/558459091185762/

Wstęp na wydarze­nie jest wolny.
Moż­na zabrać ze sobą własne jedze­nie, napo­je, przy­jaciół i znajomych.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Out of the Closet

Wstęp wolny.

Zazdrość

Wstęp wolny.

Dzień lotu

Wstęp wolny.

Nowa etykieta

Wstęp wolny.

Radical Friendship

Wstęp wolny.

The Night We Met

Wstęp wolny.

2 Speak Is A Sin

Wstęp wolny.

Taksówka

Wstęp wolny.

Namiot

Wstęp wolny.

The Good Lads

Wstęp wolny.

Mezalians

Wstęp wolny.

Poker Face

Wstęp wolny.

Gra w wymówki

Wstęp wolny.

Przewiń do góry