BlackBox No.47 — PrismWeek i Weekendowe Warsztaty Larpowe

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 10.03.2018 r. godz. 14:00

Weekendowe Warsztaty Larpowe

Cho­ciaż odgry­wa­my w nim role, larp to nie teatr. Ale teatr — i pocho­dzą­ce z nie­go ćwi­cze­nia — może pomóc nam w osią­gnię­ciu satys­fak­cji i rado­ści z gra­nia. Dzię­ki pro­stym warsz­ta­tom łatwiej nam udać emo­cje, grać gestem — a nie samym sło­wem, otwo­rzyć się, prze­ła­mać lody i ośmie­lić się grać z nie­zna­jo­my­mi. Warsz­ta­ty przed­lar­po­we to stan­dar­do­wa część każ­de­go black­bo­xo­we­go spo­tka­nia. W czwar­tym roku naszej dzia­łal­no­ści chce­my: — poka­zać wam nasze ulu­bio­ne ćwi­cze­nia; — prze­te­sto­wać nowe “spor­ty teatral­ne”; — zaba­wić się gra­mi pocho­dzą­cy­mi z impro; — zade­mon­stro­wać, jak pro­jek­tu­je się ćwi­cze­nia pod kon­kret­ne gry; — skom­po­no­wać nowe warsz­ta­ty razem z wami. Pro­gram tej czę­ści nasze­go spo­tka­nia: 14:00 — 16:00 — Piotr Budzisz — warsz­ta­ty teatral­ne: “Cia­ło w ruch!” 16:00 — 18:00 — Piotr Milew­ski — warsz­ta­ty aktor­skie: “Emo­cje i impro­wi­za­cje” 18:00 — 20:00 — Jakub Kras­sow­ski — “Warsz­ta­ty o warsz­ta­tach: jak je pro­jek­to­wać” (pre­zen­ta­cja meto­dy i przy­kła­dow) 20:00 — 22:00 — Jakub Kras­sow­ski — “Warsz­ta­ty o warsz­ta­tach: ćwi­cze­nia prak­tycz­ne — warsz­ta­ty do Mojej Gry”

PrismWeek

… to wyda­rze­nie zwią­za­ne ze zbli­ża­ją­cą się publi­ka­cją pol­skiej anto­lo­gii gier o tema­ty­ce LGB­TQiA. Prism to zbiór gier poru­sza­ją­cych tema­ty­kę mniej­szo­ści sek­su­al­nych. Nie ma żad­nej linii ide­olo­gicz­nej, a sce­na­riu­sze są owo­cem indy­wi­du­al­nych prze­żyć i prze­my­śleń auto­rów, któ­re gra­czom dają moż­li­wość spoj­rze­nia przez chwi­lę na świat ich ocza­mi. Mogą poka­zy­wać per­spek­ty­wę mniej­szo­ści, kon­kret­ną sytu­ację lub mecha­nizm, zwra­cać uwa­gę na jakiś pro­blem. W week­end 9–11 mar­ca w kil­ku mia­stach Pol­ski (i nie tyl­ko) odby­wa­ja się “pri­smo­we” spo­tka­nia lar­po­we. Cze­kać na Was mistrzo­wie gry oraz lar­py zebra­ne w anto­lo­gii. Nie będzie pro­gra­mu. Może­cie przyjść w dowol­nej gru­pie i wybrać grę, a my popro­wa­dzi­my ją dla Was od razu, lub gdy zbie­rze się odpo­wied­nia licz­ba gra­czy. W anto­lo­gii zebra­no aż 18 lar­pów (prze­zna­czo­nych dla 2 do 19 gra­czy) — będzie więc z cze­go wybie­rać. Wię­cej o Prism: http://funreal.pl/prism/ Wię­cej o Pri­sm­We­ek: https://www.facebook.com/events/558459091185762/ Wstęp na wyda­rze­nie jest wol­ny. Moż­na zabrać ze sobą wła­sne jedze­nie, napo­je, przy­ja­ciół i zna­jo­mych. Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Out of the Closet

Wstęp wolny.

Zazdrość

Wstęp wolny.

Dzień lotu

Wstęp wolny.

Nowa etykieta

Wstęp wolny.

Radical Friendship

Wstęp wolny.

The Night We Met

Wstęp wolny.

2 Speak Is A Sin

Wstęp wolny.

Taksówka

Wstęp wolny.

Namiot

Wstęp wolny.

The Good Lads

Wstęp wolny.

Mezalians

Wstęp wolny.

Poker Face

Wstęp wolny.

Gra w wymówki

Wstęp wolny.