Queer Dating Bingo - BlackBox 3City

Queer Dating Bingo

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Być może wpa­dasz na nią w kawiar­ni lub na zało­ży­ciel­skim zebra­niu nowo powsta­łe­go kolek­ty­wu. Jesz­cze się nie zna­cie, ale czu­jesz, że coś może was łączyć. Ta faj­na oso­ba zwró­ci­ła two­ją uwa­gę — i ty chy­ba też wpa­dłaś jej w oko. Ale może nie ma żad­ne­go poro­zu­mie­nia mię­dzy wami, ani tym bar­dziej motyl­ków w brzu­chu? Jest tyl­ko jeden spo­sób, by się przekonać.

Opis

Queer Dating Bin­go poka­zu­je, że: 
  • oso­by LGBTQ mają swo­ją kul­tu­rę, któ­ra bywa zabaw­na, iro­nicz­na, nie­po­waż­na i peł­na emocji;
  • wie­le ele­men­tów wize­run­ku może słu­żyć jako zna­ki roz­po­znaw­cze w queero­wych społecznościach;
  • poza histo­ria­mi tra­gicz­nych miło­ści, ist­nie­ją queero­we histo­rie z dobrym zakończeniem;
  • co naj­waż­niej­sze, lista tema­tów w tym bin­go abso­lut­nie nie wyczer­pu­je bogac­twa queero­wej kultury.
Publicz­ność: nie jest nie­zbęd­na, nato­miast w nie­któ­rych warian­tach gry (zależ­nie od usta­wie­nia sce­ny) obec­ność publicz­no­ści może facy­li­to­wać grę. Cros­splay: tak. Ponad­to wer­sja zapre­zen­to­wa­na w anto­lo­gii przed­sta­wia bin­go dla homo‑, bi‑, i pan­sek­su­ali­stek, lecz gra­cze są zachę­ca­ni do tego, by two­rzy­li tak­że wła­sne plan­sze (nawią­zu­ją­ce np. do kul­tu­ry gejow­skiej, trans­pł­cio­wej, aro/ace).

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.