Konwencja: antologia Prism

 • Miesiąc Miodowy na Planecie “O”

  Miesiąc Miodowy na Planecie “O”

  Larp na moty­wach opo­wia­da­nia Gór­skie ścież­ki Ursu­li K. Le Guin. Oby­cza­jo­wy dra­mat scien­ce-fic­tion. Gra­cze wcie­la­ją się w człon­ków tra­dy­cyj­ne­go dla pla­ne­ty O czte­ro­oso­bo­we­go mał­żeń­stwa, któ­re wła­śnie odby­wa swój mie­siąc mio­do­wy. Krót­ka podróż do świa­ta, gdzie bisek­su­alizm jest nor­mą, a płeć nie zna­czy to samo, co na Ziemi. Na pla­ne­cie O kobie­ty i męż­czyź­ni ubie­ra­ją się podob­nie.…

 • Dzień lotu

  Dzień lotu

  Na pla­ne­cie Adgam żyją dwu­pł­cio­we isto­ty rozum­ne, muni­mo­ho­wie. Powo­li pną się w górę w cywi­li­za­cyj­nym wyści­gu. Spo­tka­nie z nimi — jeśli kie­dy­kol­wiek nastą­pi — będzie dla ludzi nie­ma­łym szo­kiem. Nie cho­dzi nawet o ich, dość odbie­ga­ją­cy od stan­dar­dów innych huma­no­idów, wygląd. Zie­mia­nom naj­trud­niej będzie zro­zu­mieć okru­cień­stwo Natu­ry, któ­ra powo­łu­jąc te isto­ty do życia zasto­so­wa­ła rady­kal­ne…

 • Nowa etykieta

  Nowa etykieta

  Gra dzie­ją­ca się w świe­cie anty-uto­pii, wzo­ro­wa­nej na pomy­śle z Czar­nych Oce­anów. Świat w któ­rym ist­nie­je tzw. Nowa Ety­kie­ta. Pań­stwo­wo narzu­co­ny i suro­wo wyma­ga­ny zbiór reguł zacho­wań któ­ry pięt­nu­je i kara wszel­kie odstęp­stwa od “nor­my, natu­ry i Boga”. Gra­cze wcie­la­ją się w dwie oso­by biz­ne­su mają­ce doga­dać pewien kon­trakt pod czuj­nym okiem Anio­łów — dwóch…

 • Radical Friendship

  Radical Friendship

  Radi­cal Friend­ship to czar­na kome­dia o gru­pie przy­ja­ciół nale­żą­cych do rady­kal­ne­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go, któ­rych lider decy­du­je się na coraz to śmiel­sze kro­ki w dro­dze odkry­wa­nia swo­jej toż­sa­mo­ści i seksualności. Larp pozwa­la na eks­plo­ro­wa­nie niu­an­sów nowo­mo­wy, doświad­cza­nie dyso­nan­sów poznaw­czych i zupeł­ne zigno­ro­wa­nie jakich­kol­wiek roz­sąd­nych roz­wią­zań w obli­czu świa­ta ciut bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go niż mie­ści się to w…

 • The Night We Met

  The Night We Met

  Shay­ne to rado­sny, żywio­ło­wy nasto­la­tek. Tom chęt­niej spę­dza czas w zaci­szu swo­je­go pokoju. Co ich łączy? Rodzin­ne wię­zi. Co ich dzie­li? Pięć­dzie­siąt lat różnicy. Wnuk przy­cho­dzi do dziad­ka, by przy­znać mu się do swo­jej orien­ta­cji i roz­po­czy­na tym roz­mo­wę, któ­ra poka­zu­je, jak bar­dzo róż­nią się ich świa­ty, jak wie­le może się zmie­nić przez pięć­dzie­siąt lat.…