Strona główna » antologia Prism

Miesiąc Miodowy na Planecie “O”

Larp na motywach opowiada­nia Górskie ścież­ki Ursuli K. Le Guin. Oby­cza­jowy dra­mat sci­ence-fic­­tion. Gracze wciela­ją się w członków trady­cyjnego dla plan­e­ty O czteroosobowego małżeńst­wa, które właśnie odby­wa swój miesiąc miodowy. Krót­ka podróż do świa­ta, gdzie bisek­su­al­izm jest nor­mą, a płeć nie znaczy to samo, co na Zie­mi. Na planecie O kobi­ety i mężczyźni ubier­a­ją się podobnie. …

Miesiąc Miodowy na Planecie “O” Read More »

Dzień lotu

Na planecie Adgam żyją dwupł­ciowe isto­ty rozumne, muni­mo­howie. Powoli pną się w górę w cywiliza­cyjnym wyś­cigu. Spotkanie z nimi — jeśli kiedykol­wiek nastąpi — będzie dla ludzi niemałym szok­iem. Nie chodzi nawet o ich, dość odb­ie­ga­ją­cy od stan­dard­ów innych humanoidów, wygląd. Ziemi­anom najtrud­niej będzie zrozu­mieć okru­cieńst­wo Natu­ry, która powołu­jąc te isto­ty do życia zas­tosowała radykalne …

Dzień lotu Read More »

Nowa etykieta

Gra dzieją­ca się w świecie anty-utopii, wzorowanej na pomyśle z Czarnych Oceanów. Świat w którym ist­nieje tzw. Nowa Etyki­eta. Państ­wowo narzu­cony i surowo wyma­gany zbiór reguł zachowań który pięt­nu­je i kara wszelkie odstępst­wa od “normy, natu­ry i Boga”. Gracze wciela­ją się w dwie oso­by biz­ne­su mające dogadać pewien kon­trakt pod czu­jnym okiem Aniołów — dwóch …

Nowa etyki­eta Read More »

Radical Friendship

Rad­i­cal Friend­ship to czarna kome­dia o grupie przy­jaciół należą­cych do radykalnego ugrupowa­nia poli­ty­cznego, których lid­er decy­du­je się na coraz to śmiel­sze kro­ki w drodze odkry­wa­nia swo­jej tożsamoś­ci i sek­su­al­noś­ci. Larp pozwala na eksplorowanie niuan­sów nowom­owy, doświad­czanie dyso­nan­sów poz­naw­czych i zupełne zig­norowanie jakichkol­wiek rozsąd­nych rozwiązań w obliczu świa­ta ciut bardziej skom­p­likowanego niż mieś­ci się to w …

Rad­i­cal Friend­ship Read More »

The Night We Met

Shayne to rados­ny, żywiołowy nas­to­latek. Tom chęt­niej spędza czas w zaciszu swo­jego poko­ju. Co ich łączy? Rodzinne więzi. Co ich dzieli? Pięćdziesiąt lat różni­cy. Wnuk przy­chodzi do dzi­ad­ka, by przyz­nać mu się do swo­jej ori­en­tacji i rozpoczy­na tym roz­mowę, która pokazu­je, jak bard­zo różnią się ich światy, jak wiele może się zmienić przez pięćdziesiąt lat. …

The Night We Met Read More »

Przewiń do góry