2 Speak Is A Sin - BlackBox 3City

2 Speak Is A Sin

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 16

Larp popro­wa­dzo­no na:

We’ve been aro­und forever
Look at us now together
Orde­ring drinks at the bar

To spe­ak is a sin
You look first, then stare
And once in a while
A smi­le, if you dare

“To Spe­ak Is A Sin”
Neil Ten­nant, Chri­sto­pher Lowe
Pet Shop Boys

Opis

2 Spe­ak Is A Sin to larp o tym, jak zni­ka­ją Miej­sca i jak zni­ka­my My. Gra prze­no­si gra­czy do małej, gejow­skiej knaj­py na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku. To jed­no z miejsc, gdzie nie­wie­le się mówi i bar­dzo uważ­nie daw­ku­je spoj­rze­nia. Każ­dy wie­czór to gra: o sta­tus w gru­pie, o wła­sny wize­ru­nek, o pozy­cję, wła­dzę, seks. Czy to ma sens? Czy to daje szczę­ście? Czy pozwa­la zapo­mnieć o samot­no­ści? A kogo to obcho­dzi? Wyda­wa­ło mi się, że chcesz mnie gdzieś zapro­sić. Publicz­ność: nie Cros­splay: tak — przed grą wszy­scy gra­cze muszą zde­cy­do­wać, czy wcie­lą się w role homo­sek­su­al­nych kobiet, czy męż­czyzn — nie­za­leż­nie od decy­zji, wszyst­kie posta­cie w grze będą tej samej płci

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.