Dzień lotu - BlackBox 3City

Dzień lotu

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

“A kie­dy odlecę
Skrzy­dła wolności
Wznio­są ku chmurom
Splą­ta­ni w miłości
Nic nie poczuję
Ty będziesz śnić
Moje blitabi
Na Tobie lśni”

tra­dy­cyj­na pieśń miło­sna xonów
autor nieznany

Opis

Na pla­ne­cie Adgam żyją dwu­pł­cio­we isto­ty rozum­ne, muni­mo­ho­wie. Powo­li pną się w górę w cywi­li­za­cyj­nym wyści­gu. Spo­tka­nie z nimi — jeśli kie­dy­kol­wiek nastą­pi — będzie dla ludzi nie­ma­łym szo­kiem. Nie cho­dzi nawet o ich, dość odbie­ga­ją­cy od stan­dar­dów innych huma­no­idów, wygląd. Zie­mia­nom naj­trud­niej będzie zro­zu­mieć okru­cień­stwo Natu­ry, któ­ra powo­łu­jąc te isto­ty do życia zasto­so­wa­ła rady­kal­ne roz­wią­za­nie: przed­sta­wi­cie­le jed­nej z płci giną w trak­cie kopu­la­cji. Prze­dłu­że­nie życia gatun­ku wią­że się więc ze śmier­cią, któ­ra daje nowe życie. Dla­te­go każ­dy “dzień lotu” obcho­dzi się jako rado­sne świę­to płod­no­ści, a muni­mo­ho­wie wycze­ku­ją go z rado­ścią. Publicz­ność: nie Cros­splay: N/A

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.