Namiot - BlackBox 3City

Namiot

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Namiot to krót­ka opo­wieść o spo­tka­niu po latach. Ela­stycz­na for­ma oby­cza­jo­wa, zależ­nie od woli gra­ją­cych prze­cho­dzą­ca łatwo w luź­ną kome­dię lub solid­ny dra­mat. Gdy gru­pa nie­gdyś naj­bliż­szych sobie na świe­cie ludzi usią­dzie przy flasz­ce w zale­wa­nym stru­ga­mi desz­czu namio­cie zda­rzyć się może wie­le. Kim są zebra­ni? I czy kie­dy­kol­wiek byli tymi, któ­rych w nich zapa­mię­ta­no? Publicz­ność: nie Cros­splay: tak

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.